Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 2089/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 194, poz. 1635), karę zawieszenia w prawach...
z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby architektów I. uchyla zaskarżoną uchwałę, II. stwierdza, że zaskarżona...

IV SA 2690/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

2003 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia w prawach członka Izby Architektów I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz poprzedzającej ją uchwały [...] Okręgowej...
(art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.)., Stosownie do treści art...

VII SA/Wa 822/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

od Krajowej Izby Architektów na rzecz M, L, kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Uchwałą Nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r...
. o wpisie na listę, Nr [...] z dnia [...] stycznia 2003 r. o zawieszeniu w prawach członka, Nr [...] z dnia [...] marca 2003 r. o skreśleniu z listy członków. Skarżący wniósł...

VII SA/Wa 253/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U., Nr 153, poz. 1271)., Skarga nie zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo...
członkostwa w Izbie od powiadomienia zainteresowanego o uwzględnieniu jego wniosku. Dokonany wpis nie był bowiem decyzją administracyjną, a przepisy Kodeksu postępowania...