Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II OSK 1177/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku H. W. o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej H. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30...
. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego H. W. (dalej skarżąca), reprezentowana...

II SA/Gl 723/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-12

zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wystąpił...
z kolejnym wnioskiem o zawieszenie postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Gmina Radziechowy - Wieprz wszczęła procedurę zmierzającą do sporządzenia nowego miejscowego...

II SA/Wr 599/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-05

o oddalenie skargi z uwagi na brak zasadności zarzutów., Na rozprawie w dniu 9.01.2020 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania sądowego na zgodny wniosek stron...
stanowiska w kwestii zawieszenia postępowania sądowego. W odpowiedzi pismem z [...].01.2020 r. Wójt Gminy poinformował, że wyraża zgodę na zawieszenie postępowania sądowego...

II SA/Wr 29/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-26

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II wniosku Rady Gminy K. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] września 2020 r...
. Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości P. postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Stosownie...

II SA/Wr 596/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-02

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Gminy G. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie...
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy G. w obrębie K., O. i R. postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Stosownie do treści art. 126...

IV SA/Wr 638/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-10

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego...
., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska Góry wniosła o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia nowej uchwały, mocą której wyeliminowane zostaną nieprawidłowości stwierdzone...

II SA/Gl 723/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-15

zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Pismem z dnia 3 listopada 2011 r. Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wystąpił...
z wnioskiem o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron na okres 1 roku. Podniesiono, że przedmiotowy wniosek jest uzasadniony z uwagi na następstwa natury prawnej...

IV SA/Wa 1479/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Gminy J., Na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. skarżąca - A. W. oraz pełnomocnik organu - r.pr. M. K. wnieśli o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie...
. A. W. oświadczyła jednocześnie, że wniosek o zawieszenie postępowania składa w imieniu H. M. i zobowiązała się do złożenia pełnomocnictwa uprawniającego ją do występowania...

II SA/Po 915/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-16

w Poznaniu wnieśli K. M., S. G., K. G., M.T., R.K., L. K. i P. S.., Pismem z dnia 14 marca 2011 r. pełnomocnik skarżących - adw. M. K. wniosła o zawieszenie postępowania...
zaskarżonej uchwały w całości., Pismem z dnia 16 marca 2011 r., Przewodniczący Rady Gminy L. zwrócił się o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie...

II SA/Wr 211/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-04

października 2011 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego. Natomiast pełnomocnik strony przeciwnej w piśmie procesowym z dnia 24 października...
2011 r. wyraził zgodę na zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   76