Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 2523/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-15

., Wydanym na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2009 r. postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego...
kwietnia 2009 r. postanowieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego, uznając, że nie zachodzi podstawa...

VI SA/Wa 1889/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-22

[...]czerwca 2004r., (doręczonym stronie w dniu [...] czerwca 2004r.), Krajowa Rada Doradców Podatkowych wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia...
postępowania w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych wskazując, iż cały czas zawodowo zajmował się doradztwem podatkowym. Jednocześnie nie mógł skontaktować...

VI SA/Wa 1139/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-06

z dnia [...] czerwca 2004r. (doręczonym stronie w dniu 28 czerwca 2004r.), Krajowa Rada Doradców Podatkowych wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie...
Podatkowych działając na podstawie art.104 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U., z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm...

VI SA/Wa 1340/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-18

. Wyraził on opinię, że zawieszenie dotyczy jedynie wykonywania zawodu doradcy podatkowego a nie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a podstawą przekształcenia wpisu...
we wspomniany w poprzednim zdaniu sposób., R. M. natomiast, z powodu zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego, nie posiadał statusu podmiotu uprawnionego do wykonywania...

VI SA/Wa 216/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-29

wezwania, pod rygorem wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia w/w z listy doradców podatkowych., W odpowiedzi na powyższe wezwanie Pan M.P. poinformował, że od chwili...
postępowania w sprawie skreślenia z urzędu Pana M. P. z listy doradców podatkowych., Dwoma pismami z dnia [...] marca 2006 r. o tej samej sygnaturze [...] organ zawiadomił...

VI SA/Wa 658/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

(dalej: Krajowej Rady, KRDP) z dnia [...] grudnia 2009 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r., Nr 73, poz. 443, z późn. zm.), wszczęła w dniu [...] lipca 2006 r. postępowanie...

VI SAB/Wa 18/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-26

, nie zaś według kryteriów słuszności., Stosownie do przepisu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 1872/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-26

, że zgodnie, z uchwałą nr [...] w sprawie wysokości składek członkowskich możliwość zwolnienia z płacenia składek członkowskich zachodzi w przypadku zawieszenia wykonywania...
. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sądy administracyjne...

VI SA/Wa 727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

. U. z 2008 r., Nr 73, poz. 443 ze zm.) wszczęła w dniu [...] listopada 2005 r. postępowanie w sprawie skreślenia T. S. z listy doradców podatkowych i pouczyła go o możliwości...
bez rozpatrzenia., Strona odebrała ww. wezwanie, ale należnej opłaty nie uiściła. W piśmie z dnia [...] czerwca 2007 r. wskazała na fakt zawieszenia prowadzonej działalności...

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Doradców Podatkowych o przekształcenie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis. Ponadto, domagał się wstrzymania postępowania w sprawie skreślenia z listy...
prawniczą. Ponadto, w prowadzonej ze skarżącym w toku postępowania korespondencji (m. in. dotyczącej opłacania zaległych składek członkowskich) skarżący wielokrotnie...
1   Następne >   2