Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

IV SAB/Wr 12/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-08

, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej., Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając względy...
celowościowe. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego się postępowania w stosunku...

VI SA/Wa 1537/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-30

[...] czerwca 2004r. bez numeru w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z listy adwokatów 1. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę...
się wobec niego postępowanie dyscyplinarne - było wystarczającym powodem do zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia go z listy adwokatów., Uchwałą z dnia...

VI SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Adwokackiej z dnia [...] maja 2018 r. bez numeru w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o zawieszeniu postępowania w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów 1. uchyla...
zakończone. Powyższe, zdaniem ORA, uzasadniało podjęcie w dniu [...] czerwca 2017 r. uchwały o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania...

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej...
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] listopada 2012 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów., Ze stanu faktycznego sprawy...

IV SAB/Wr 12/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

publicznej., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zawieszenie postępowania spowodowane jest prejudycjalnym charakterem sprawy toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym...
: umorzyć postępowanie zażaleniowe. Postanowieniem z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt IV SAB/Wr 12/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zawiesił postępowanie...

VI SA/Wa 2491/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] utrzymującą w mocy uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu...

VI SA/Wa 2068/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

, jak i o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania jego wniosku o wznowienie postępowania lustracyjnego przez Sąd Najwyższy. Podnosił, że Służba, Bezpieczeństwa spreparowała...
sąd dyscyplinarny., Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozpoznając odwołanie stwierdziło, że bezzasadny jest wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania do czasu...

VI SA/Wa 1051/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

postanowienia o zawieszeniu postępowania postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia 13 kwietnia 2010 r., T. L...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 3116/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-18

niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] sierpnia 2014 r., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego...

VI SA/Wa 520/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] listopada 2012 r. bez numeru w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów oddala skargę Zaskarżoną uchwałą...
[...] września 2012 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania o wpis na listę adwokatów., W uzasadnieniu Prezydium NRA podało, że A. S., będąc zatrudnionym od dnia [...] marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   13