Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OSK 2704/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

możliwość zawieszenia postępowania sądowego na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. jeżeli występuje zależność tego rodzaju, że rozstrzygnięcie w przedmiocie bezczynności...
(przewlekłości) zależy od wyniku postępowania incydentalnego dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego., 3. Jeżeli strona wyczerpie drogę...

IV SAB/Wa 78/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

, że zobligowany był uwzględnić, że po wniesieniu skargi organ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odszkodowania. Powyższa okoliczność...
ma dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotne znaczenie, gdyż zawieszenie postępowania administracyjnego skutkuje zawieszeniem biegu terminów, a zatem organ od tej chwili...

I OZ 462/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Sąd Administracyjny stwierdził, że Sąd nie może zasłaniać się tym, że zawieszenie postępowania administracyjnego nastąpiło przed rozpoznaniem skargi na bezczynność, bo owe...
. - jeszcze nie zostało rozpatrzone., W ocenie Sądu I instancji w sprawie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania sądowego z uwagi na wystąpienie między postępowaniami...

I SAB/Wa 427/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

listopada 2005 r. I SA/Wa 2066/04 skargę oddalił, uznając zawieszenie postępowania za zasadne., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. I OSK...
zresztą obydwa organy wskazały, że zawieszenie postępowania nastąpiło postanowieniem Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2004 r., uchylonym wszak reformatoryjnym...

II SAB/Łd 73/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-13

.. W dniu 12 września 2012r. strona wniosła o zawieszenie postępowania sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym do Sądu w sprawie zwolnienia jej ze służby...
rozstrzygnięcia Kolegium podniosło, iż okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym w przypadku przedłużenia...

II SAB/Łd 74/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-13

o zawieszenie postępowania sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym do Sądu w sprawie zwolnienia jej ze służby zobowiązując się do poinformowania o decyzji...
zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym w przypadku przedłużenia się, do jej rozpatrzenia spowodowanego zawieszeniem...

I OSK 89/06 - Wyrok NSA z 2006-11-24

.) powodowała i powoduje konkurencję środków prawnych. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy zażalenie (art. 101 § 3 K.p.a.) co powoduje...
postępowaniu. Rozstrzygając ten problem w orzecznictwie przyjęto, iż z dwu możliwych skarg - na bezczynność organu i na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

I OSK 350/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

na bezczynność dopóki we właściwym trybie nie zostanie wzruszone postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego lub nie zostanie ono podjęte (por. wyrok NSA z dnia...
zaznaczył, że bezczynność organu w rozpoznaniu sprawy i zawieszenie postępowania administracyjnego są odrębnymi i wzajemnie wykluczającymi się instytucjami prawa...

I OSK 609/14 - Wyrok NSA z 2014-12-17

poinformował o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odszkodowania. Do pisma załączono poświadczoną za zgodność kserokopię postanowienia Prezydenta [...] z dnia...
[...] listopada 2013 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr [...]., Na rozprawie w dniu 21 listopada 2013 r. pełnomocnik skarżącego...

I OSK 2958/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

na przewlekłe prowadzenie postępowania za niezasadne. Kolegium podniosło, iż okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, w związku z czym...
w przypadku przedłużenia okresu jej rozpatrzenia spowodowanego zawieszeniem postępowania, nie dochodzi do bezczynności organu w załatwieniu sprawy., W skardze...
1   Następne >   +2   +5   +10   100