Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Wa 592/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-28

administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania...
wynikającymi w toku postępowania. Z całą pewnością rozstrzygnięcia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są rozstrzygnięciami dotyczącymi poszczególnych...

I SA/Gd 562/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-08

: oddalić wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W skardze na decyzję Prezesa ZUS z dnia 22 czerwca 2009 r., utrzymującą w mocy decyzję o odmowie umorzenia...
należności z tytułu składek, J. S. zawarł wniosek 'o zawieszenie postępowania egzekucyjnego'., Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając wniosek skarżącego zważył...

I SA/Łd 1519/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-24

i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych., Podczas rozprawy w dniu 14 grudnia 2011 r. pełnomocnicy stron zgodnie wnieśli o zawieszenie postępowania sądowego...
) w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy...

II SA/Wa 1961/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-21

organ zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie...
postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 97 § 1 kpa, jest obligatoryjne (organ zawiesza postępowanie), przy czym kwestia zasadności zawieszenia postępowania...

V SA/Wa 1411/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-24

z zawieszenie postępowania wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie zaskarżonego postanowienia i podjęcie postępowania., W uzasadnieniu ww. wniosku Z.K. podkreślił...
, że w ocenie wnioskodawcy stanowisko organu jest błędne i zawieszenie postępowania w okolicznościach niniejszej sprawy nieuzasadnione., W pierwszej kolejności wnioskodawca wskazał...

IV SA/Po 860/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-09-27

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a: o d r z u c i ć s k a r g ę...
/-/ I. Kucznerowicz /-/ P. Miładowski /-/ M. Dybowski Pismem z dnia [...] r. B.K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. z wnioskiem o zawieszenie postępowania...

III SAB/Wr 24/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-17

referendarza sądowego z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt III SAB/Wr 24/17 o odmowie zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z 1 lutego 2018 r...
'., Postanowieniem z 29 marca 2018 r., referendarz sądowy odmówił zawieszenia postępowania., Od w/w postanowienia skarżący wniósł sprzeciw, w którym podtrzymał wniosek o zawieszenie...

II SA/Wa 1821/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

. nr [...], utrzymujące w mocy własne postanowienie z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia w drodze wyjątku...
., Celem postępowania sądowoadministracyjnego wywołanego skargą na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego jest dokonanie kontroli przez sąd...

I OZ 604/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

. Postanowieniem z dnia 25 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił zawieszenia postępowania. Postanowienie doręczono wnoszącemu o zawieszenie postępowania J. H...
sądowoadministracyjnego nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania. Wnoszący zażalenie był prawidłowo pouczony...

II SA/Bk 809/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-01

Sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach kontroli legalności postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego w sprawie o przyznanie świadczenia z ubezpieczenia...
Społecznych Oddział w B. z dnia [...] stycznia 2013 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100