Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 1443/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przewidywał, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie...
zażalenie. Na gruncie tak sformułowanego przepisu przyjmowano, że zażalenie służy na każde postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania, a więc na postanowienie...

II SA/Wa 1846/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-18

w mocy zaskarżonego postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sytuacji, gdy nie ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania...
sprawie., Przepis art. 97 § 2 k.p.a. stanowi, że gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu...

II SA/Wa 231/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-27

Pana J.B.R.A.A. i możliwości nadania sprawie dalszego biegu., W ciągu trzech lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania strony nie złożyły wniosku...
sprawie dalszego biegu., W ciągu trzech lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie ustalono adresu J.B.R.A.A, w imieniu którego została wniesiona do tut. Sądu...

II SA/Wa 2355/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-30

postępowania z urzędu w trybie art. 97 § 2 kpa, który stanowi, że podejmuje się postępowanie z urzędu lub na żądanie strony gdy ustąpiły przyczyny zawieszenia. W rozstrzyganej...
., (zgoda lub jej brak Ministra Obrony Narodowej). A skoro nie ustała przyczyna zawieszenia to brak było podstaw do podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania., Dodać...

V SA/Wa 2075/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

, iż w konsekwencji zawarcia umowy o spłacaniu zaległości w ratach WAM OR w S. wydał w dniu [...] października 2009 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z tytułu...
wykonawczego, co do którego Skarżący złożył zarzuty., NSA zwrócił uwagę, iż zawieszenie postępowania egzekucyjnego obligowało wierzyciela do powstrzymania...

II SA/Wa 1333/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-27

Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu...
czynności związanych z uregulowaniem należności dotyczących wniesienia skargi. Dopiero po uiszczeniu wpisu Sąd mógłby rozpatrzyć wniosek skarżącej o zawieszenie postępowania...

II GSK 783/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

. 226-227)., W konsekwencji jej zawarcia WAM OR w S. wydał [...] października 2009 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z tytułu wykonawczego...
. postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia z [...] 09 2009 r., Zawieszenie postępowania egzekucyjnego obligowało wierzyciela do powstrzymania się przed podejmowaniem wszystkich...

II SAB/Wa 52/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

., zaś zawieszenie postępowania nie stanowiło przeszkody w regulowaniu opłat., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca...
niejawnym sprawy ze skargi B. D. z dnia 30 grudnia 2009 r. na bezczynność Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie podjęcia postępowania odwoławczego zawieszonego...

II SA/Wa 163/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

i opłat pośrednich oraz zapłaty odszkodowania postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie. Postanowieniem z dnia 29 marca 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 163/11 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] września 2010 r...

II SA/Wa 1896/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

od powyższej decyzji I. K. wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania. Jednocześnie wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego w trybie art...
, bowiem są one zmienne., Odnosząc się natomiast do wniosku strony o zawieszenie postępowania odwoławczego, w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., do czasu rozstrzygnięcia przez sąd...
1   Następne >   +2   +5   9