Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 25/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

w sprawie z jego skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] grudnia 2000 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
[...] maja 1999 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Przedmiotowy wyrok został odebrany przez pełnomocnika skarżącego w dniu 23 lutego...

I OPP 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu bez nieuzasadnionej zwłoki (dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.); II. Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu...
się do kilku kolejnych uczestników postępowania o wskazanie następców prawnych ostatniego ze zmarłych uczestników postępowania, których śmierć była podstawą zawieszenia postępowania...

I OPP 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

podjęcia zawieszonego postępowania z uwagi na toczące się postępowanie o sygn. akt II SA/Wa 1502/08. Wobec ustania przyczyny zawieszenia postanowieniem z dnia 14 maja 2009...
i zawiesił postępowanie wskazując, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania II SA/Wa 1502/08. Po ustaniu przyczyny zawieszenia Sąd niezwłocznie...

I OPP 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

na pytanie prawne przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie IV SA/Gl 76/06. Skarżąca zarzuciła Sądowi, że zawieszenie postępowania...
Nr 86, poz. 732 ze zm.) i w związku z tym zawiesił postępowanie sądowe., Nie można zgodzić się z twierdzeniem strony skarżącej, że na skutek zawieszenia postępowania...

I OPP 94/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

do zawieszenia postępowania oraz oddalił wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego., Zarządzeniem z dnia 14 lipca 2014 r. wyznaczono kolejny termin rozprawy na dzień...
7 sierpnia 2014 r., Na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2014 r. skarżący ponownie wniósł o zawieszenie postępowania sądowego i podtrzymując swój poprzedni wniosek...

I OPP 9/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-31

z 16 lutego 2021 r. o zawieszenie postępowania sądowego., W dniu 22 lutego 2021 r. do akty sprawy wpłynął wniosek skarżącej J.W. z 17 lutego 2021 r. o przyznanie prawa...
do uiszczenia wpisu sądowego od skargi., Postanowieniem z dnia 5 października 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił zawieszenia postępowania sądowego., Następnie...

III OPP 75/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

maja 2020 r. i wnosząc o 'prolongatę' sporządzenia precyzyjnego uzasadnienia., 30 czerwca 2020 r. Sąd postanowieniem odmówił zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego...
6 maja 2021 r. na postanowienia z dnia 17 lutego 2021 r. (dot. m.in. zawieszenia postępowania oraz wpisu od zażalenia)., W dniu 5 listopada 2021 r. pełnomocnik skarżącego...

I OPP 7/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. K. J. wniósł skargę...
Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2017 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego, zarzucając nierozpoznanie wniosku o uchylenie zarządzenia...

III OPP 13/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

postępowanie sądowe., Pismem z dnia 8 lipca 2021 r. skarżący złożył zażalenie na powyższe postanowienie o zawieszeniu postępowania, które Wojewódzki Sąd Administracyjny...
czerwca 2021 r. o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego., Postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił skarżącemu podjęcia...

I OPP 18/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

, że rzeczą sądu administracyjnego jest zawieszenie postępowania w celu zgłoszenia lub wskazania następców pranych zmarłej w B. uczestniczki albo ustanowienia we właściwej...
zawieszenia postępowania, tj. ponad 4 lata, jednoznacznie wskazuje, że naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki...
1   Następne >   +2   5