Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 822/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

do wznowienia postępowania znajduje zastosowanie do postanowień w sprawie zawieszenia postępowania w sposób prosty (bezpośredni) lub wymagający modyfikacji w ujęciu...
administracyjnego zakończonego ostatecznym postanowieniem w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego...

II GSK 823/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

zawieszenia postępowania w sposób prosty (bezpośredni) lub wymagający modyfikacji w ujęciu przedmiotowym. Brak jest przeszkód do wznowienia postępowania w oparciu...
zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Zakamycze 2005). Prowadzi to do wniosku, że przepis art. 24 § 1 pkt 5...

II GSK 1721/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

w uzasadnieniu wniosku o zawieszenie postępowania sądowego do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przed Prezesem Urzędu Transportu...
natomiast do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania sądowego wywołanego przedmiotową skargą, organ wskazał, iż jest on bezprzedmiotowy, gdyż postępowanie powyższe...

II GSK 900/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-22

wglądu do akt postępowania), jak i Sąd (powyższe postanowienie z 13 lipca 2020 r., a następnie po jego uchyleniu przez NSA, zawieszenie postępowania)., Zdaniem...
zarejestrowana w WSA, a następnie postanowieniem z 16 sierpnia 2021 r. sygn. akt VI SA/Wa 135/21 postępowanie sądowoadministracyjne zawieszono do czasu rozpoznania skargi...

II GSK 1034/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

co do dalszego postępowania Sąd polecił organowi ponowne rozważenie zasadności wszczęcia postępowania w tej sprawie, ewentualnie wszczęcia go i zawieszenia lub dopuszczenia...
Transportu Kolejowego z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Prezesa...

II GZ 355/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; powoływanej dalej jako: p.p.s.a.). Ewentualnie skarżąca...
o uchylenie postanowienia przez NSA i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Ponadto wniesiono o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego według norm...