Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 1651/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

zawieszenia postępowania w sprawie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych i o niewłaściwej jakości handlowej postanawia...
. złożyła do [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. wniosek z dnia [...] czerwca 2013 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego wobec...

VI SA/Wa 2970/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

z siedzibą w P. na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
także jako skarżąca) złożyła do [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w [...] wniosek z dnia [...] czerwca 2013 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 1841/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

pismo pełnomocnika skarżącej (opatrzone datą 2 lutego 2018 r.) zatytułowane 'Wniosek o zawieszenie postępowania'. W piśmie tym pełnomocnik skarżącej powołał...
administracyjnymi. Alternatywnie, w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania, pełnomocnik skarżącej wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na kolizję...

VI SA/Wa 1140/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

było przesłanie do strony upomnienia, stosownie do art. 15 § 1 u.p.e.a., W myśl art. 56 § 1 u.p.e.a. postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości lub w części: 1...
ten nie został rozpatrzony), nie mieści się w podstawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego z art. 56 § 1 pkt 1 u.p.e.a., W świetle art. 56 § 1 pkt 1 u.p.e.a., samo...

II GSK 1393/12 - Wyrok NSA z 2013-12-11

procesowego - art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez niezawieszenie postępowania w sprawie pomimo zaistnienia przesłanki zawieszenia w nim określonej, tj. z uwagi na fakt...
w dniu [...] października 2010 r.;, - występowania przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego z urzędu; bezprzedmiotowości postępowania w sprawie uniemożliwienia...

VI SA/Wa 1621/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym...
posiadanych przez organy kompetencji, podjęcie działań, aby doprowadzić do wyeliminowania takiego postępowania., Strona w odwołaniu wniosła o zawieszenie postępowania...

VI SA/Wa 1880/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

dla eksploatacji pojazdów., W dwóch pismach z 3 kwietnia 2017 r. Spółka wniosła o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a. z uwagi na brak zdolności...
września 2016 r. na należącej do Spółki stacji paliw w miejscowości B., nie zaś na stacji paliw w M., Odnosząc się do wniosku Spółki o zawieszenie postępowania z uwagi...

VII SAB/Wa 134/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-07

również postanowienie organu antymonopolowego o zawieszeniu postępowania. Do dnia wniesienia skargi sprawa nie została rozstrzygnięta, a skarżący nie otrzymał żadnej informacji na temat...
ust 1 ustawy., W lipcu 2008r. prowadzący postępowanie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania ,które zostało...

VI SA/Wa 1987/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-18

. W związku z tym strona wniosła o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia ww. postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
przez inne parametry. Ustosunkowując się z kolei do wniosku skarżącej spółki o zawieszenie postępowania, Prezes UOKiK stwierdził, że nie ma podstaw do zawieszenia...

VII SAB/Wa 178/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-16

postępowania organ kilkakrotnie przedłużał termin zakończenia, postępowania, uchylone zostało również postanowienie organu antymonopolowego o, zawieszeniu postępowania. Do dnia...
[...] w przedmiocie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanawia: I. skargę odrzucić, II. zwrócić...
1   Następne >   +2   4