Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OSK 900/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku K.H. o zawieszenie postępowania ze skargi kasacyjnej K.H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2016 r...
zawarto wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U....

I OSK 1741/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego...
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 192 p.p.s.a....

IV SAB/Wr 25/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-26

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi R. S. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
naruszenia prawa oraz zawieszenie prowadzonego postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W pierwszej kolejności należy zauważyć , że przedmiotem...

II SAB/Op 28/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-25

Konstytucyjnym., Z treści powołanego przepisu wynika, że zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. ma charakter fakultatywny...
na stronie internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.orzeczenia.nsa.gov.pl), stwierdził, że 'zawieszenie postępowania powinno być uzasadnione...

III SAB/Kr 10/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-14

sierpnia 2015r., sygn. akt III SAB/Kr 10/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Odpis postanowienia został doręczony...
) ukaranie grzywną., Z kolei w myśl art. 131 p.p.s.a. zażalenie przysługuje jedynie na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie podjęcia postępowania. Z treści...

II SA/Rz 74/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-25

, z uwagi na niemożność wykonania żądania Sądu w zakreślonym terminie 7 dni oraz, - zawieszenie postępowania na okres 30 dni ze względu na fakt, że termin 7 dni wskazany...
., Odnosząc się do kolejnego wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania na okres 30 dni z uwagi na zbyt krótki termin do uzupełnienia braków skargi, podnieść należy...

IV SAB/Gl 195/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-08

poczynionych wyżej spostrzeżeń Sąd uznał, że nie można tej sprawie nadać dalszego biegu, co po myśli art. 125 § 1 pkt 3 P.p.s.a. winno skutkować zawieszeniem postępowania...
niejawnym sprawy ze skargi A. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Sądu Okręgowego w G. p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe Pismem z dnia...

III SO/Kr 48/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznał ww. wniosek i odmówił zawieszenia postępowania w sprawie sygn. akt III SAB/Kr 12/12., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
do właściwości sądu administracyjnego., Na marginesie należy wskazać, że wniosek z dnia 9 lutego 2013 r. o zawieszenie postępowania, w którego rozpoznaniu wnioskodawca...

III OZ 657/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-24

1 w zw. z art. 286 § 1 kodeksu karnego, w pierwszej kolejności skarżący wniósł o:, 1) na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i 2) p.p.s.a. zawieszenie niniejszego postępowania...
. 87 p.p.s.a., Odnosząc się do wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania, wskazać należy, że w świetle art. 125 § 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

II SA/Gd 305/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-01

ze skargi M. J. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 21 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia zawiesić postępowanie. M.J....
., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   15