Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

I OSK 3363/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Ogólnoadministracyjnej wniosku Szefa Kancelarii Sejmu o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Kancelarii Sejmu od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
[...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostepnienia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. Wyrokiem z 13 września 2019 r...

I OSK 667/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-25

Ogólnoadministracyjnej wniosku Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...
: odmówić zawieszenia postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt: II SAB/ 550/19 zobowiązał...

I SA/Wa 632/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-08

kosztów kształcenia w [...] Szkole [...]., Pełnomocnik organu radca prawny R. O. w toku rozprawy w dniu 8 października 2010 r. wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi...
Rzeczypospolitej Polskiej'., Pełnomocnik organu radca prawny R. O. oraz skarżący B. K. wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Rz 1088/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-10-26

zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie śmierci strony. Stosownie zaś do art. 124 § 2 Ppsa, w przypadku zawieszenia postępowania z powodu śmieci strony, zawieszenie...
do wydania postanowienia o jego zawieszeniu. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 i § 2 Ppsa, postanowił zawiesić postępowanie sądowe prowadzone...

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

wyżej zagadnienie prawne., W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania w sprawie niniejszej i orzekł...
przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1734/09...

I SA/Wa 1780/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

., Na rozprawie w dniu 19 marca 2010 r. strony złożyły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania...
2009 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów kształcenia postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] Prezes Rady Ministrów...

III OSK 2528/21 - Wyrok NSA z 2022-11-16

, a nadto o zawieszenie postępowania (art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a.) w związku z faktem, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innych toczących się postępowań, tj...
rozstrzygnięcia wniosku Kancelarii Sejmu o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Skarżący kasacyjnie organ uważa, że zawieszenie postępowania jest uzasadnione...

II SA/Wa 1626/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W rozpatrywanej sprawie na wniosek J. S., postanowieniem z dnia 17 października 2007 r., zostało...
zawiesił postępowanie, uzasadniając je brakiem możliwości nadania dalszego biegu w sprawie, gdyż strona posiadająca prawo pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego...

II SA/Rz 1466/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-10

. wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Z uwagi na braki formalne i fiskalne skargi zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 15 i 17...
sprawy ze skargi Ł.H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r. nr SKO.415/357/2022 w przedmiocie zawieszenia...

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   13