Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

I OZ 1119/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

i postanowił o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym., Zażalenie złożyło Stowarzyszenie [...]. Stowarzyszenie...
lub Trybunałem Sprawiedliwości Europejskiej. Zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. ma charakter fakultatywny...

II GZ 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Gospodarczej zażalenia B.J. w zakresie zawieszenia postępowania sądowego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 20 października 2015 r. sygn. akt II SA...
., Mając powyższe na uwadze, Sąd pierwszej instancji uznał, że sprawie zaistniała przesłanka z art. 125 § 1 p.p.s.a. zawieszenia postępowania sądowego do czasu zakończenia...

VI SA/Wa 1469/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

postępowania przed organem I instancji nie został w formie przewidzianej przepisami, rozpatrzony wniosek strony w przedmiocie zawieszenia postępowania, w sytuacji...
., Do dnia 10 kwietnia 2011 r. przepis art. 101 § 3 k.p.a. stanowił, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie. Wobec takiego brzmienia...

II GSK 2958/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

[...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ponownego rozpoznania odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń...
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lutego 2016 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania, po stwierdzeniu ich wydania z naruszeniem art...

II GSK 69/12 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przyczyną zawieszenia postępowania była śmierć skarżącego w dniu 20 listopada 2012...
postępowanie w razie śmierci strony, po upływie pięciu lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny. W piśmiennictwie wskazuje...

VI SA/Wa 1346/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

Funduszu Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie...
Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej też jako 'organ I instancji' lub 'Dyrektor [...]OW') z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

I GZ 386/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-23

postanowienia. Stosownie do art. 57 § 1 u.p.e.a., po ustaniu przyczyny zawieszenia organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne, zawiadamiając...
u.p.e.a., przepis ten traktuje o 'postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania', w czym mieści się nie tylko postanowienie o zawieszeniu (odmowie zawieszenia...

VI SA/Wa 463/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-25

. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem...
[...] listopada 2010 r. Nr [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym J. S.., Do wydania powyższych rozstrzygnięć doszło...

II GSK 1370/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

zawieszenie postępowania kasacyjnego, jednakże na podstawie art. 193 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym...
można wtedy, gdy inne postępowanie jest już rozpoczęte, a celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego jest związana z rozpoznaniem skargi kasacyjnej., W niniejszej...

VI SA/Wa 260/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

Z tego powodu wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, w tym postępowania o udzielenie pomocy prawnej., Zarządzeniem z 9 maja 2011 r. referendarz sądowy...
skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na wystąpienie do Prezydenta RP o zmianę sądu właściwego do rozpoznania sprawy skarżącego., Po pierwsze Sąd zwraca uwagę...
1   Następne >   +2   +5   +10   83