Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-24

[...] sierpnia 2010 r., Nr [...] nie wydał postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, co w istocie doprowadziło do pozbawienia strony możliwości realizacji...
., Postanowieniem nr [...] z dnia [...] maja 2011 r. skarżącą została zawiadomiona o podjęciu zawieszonego postępowania., Pismem z [...] czerwca 2011 r. skarżąca wskazała...

VI SA/Wa 1086/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-27

, na które powołuje się strona, nie stanowi również podstawy do zawieszenia niniejszego postępowania z urzędu na podstawie art.125 §1 pkt 1 p.p.s.a., W ocenie Sądu, Prezes Narodowego...
Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia [...] kwietnia 2005r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia indywidualnego zezwolenia...

VI SA/Wa 7/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

wykonywania działalności kantorowej., Organ, pismem z 13 grudnia 2016 r. zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji...
prowadzonego postępowania administracyjnego do organu wpływały pisma skarżącej z wyjaśnieniami. I tak, 27 lutego 2017 r. wraz z czterema załącznikami, zostały dołączone...