Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
administracji w tym zakresie, wadliwie zaakceptowały zawieszenie postępowania, co powoduje, że sprawa nie jest załatwiona od wielu lat, na skutek czego wyrządzona została osobom...

I OPP 21/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

z wnioskiem o zawieszenie postępowania w tej sprawie, wznowienie postępowania oraz zmianę licznych orzeczeń sądowych. Z tego powodu termin rozprawy został odroczony...
Administracyjny oddalił wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania. Zarządzeniem z dnia 4 kwietnia, 2014 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 13 maja 2014 r., Naczelny...

I OPP 104/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Ke 40/18 i zarządzono przedstawienie akt sprawy sędziemu sprawozdawcy wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia 29...
postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w sprawie II SAB/Ke 40/18, zarzucając Sądowi nierozpoznanie wniosku o zawieszenie postępowania., Naczelny Sąd...

I OPP 81/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. (data...
w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Jak wynika z akt sprawy, skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 889/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-13

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] lutego 2005 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku z dnia [...] lutego 2005 r. w części...
Administracyjnego, w Warszawie z dnia [...] lutego 2005 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku z dnia [...] lutego 2005 r. w części dotyczącej udostępnienia...

II SAB/Wa 85/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-12

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2005 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku z dnia 7 lutego 2005 r. o udostępnienie...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 21 lutego 2005 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku z dnia 7 lutego 2005 r. o udostępnienie...

III OPP 22/23 - Postanowienie NSA z 2023-08-16

przepisanych. Alternatywnie organ wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego zadanego przez Wojewódzki Sąd...
kasacyjnej organ zawarł wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na pytanie prawne przedstawione do rozpoznania Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie pod sygnaturą P 7/21...

I OPP 56/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

10 stycznia 2011 r. R. K. złożył wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego z uwagi na złożenie przez niego wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn...

I OPP 75/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

z dnia 29 lipca 2013 r. (data prezentaty sądu) A.T. wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego oraz o wyłączenie wskazanych sędziów Wojewódzkiego Sądu...
listopada 2013 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim, po rozpoznaniu wniosku A. T., odmówił podjęcia zawieszonego postępowania sądowego. Na powyższe postanowienie, w dniu 19...

I OPP 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-19

na dzień 12 marca 2020 r. Wystąpienie zaś przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, nie stanowi okoliczności obciążającej Sąd zarzutem przewlekłości postępowania...
skarżącego oraz organowi. Następnie postanowieniem z dnia 21 października 2020 r. sygn. akt I OSK 148/19 Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie uznając...
1   Następne >   2