Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz...
. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego...

I GSK 1648/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia., W rozpoznawanej sprawie wobec skarżącej spółdzielni ogłoszono upadłość. Natomiast z oświadczenia syndyka wynikało...
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), co obligowało Sąd do wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. Przepis z ten stanowi...

V SA/Wa 1080/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

pod rozstrzygnięcie Sądu wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu zakończenia sprawy karnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
. na decyzję Agencja Rynku Rolnego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej; postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w trybie art. 125 § 1pkt...

IV SA/Wa 1132/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

i przetworów mlecznych poprzez przedwczesne wydanie decyzji w sprawie i podważenie tym samym celu postępowania zażaleniowego co do postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia...
rolnego., W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż skarżąca obok wniosku o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu w charakterze strony, domagała się także zawieszenia...

V SA/Wa 937/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-15

w Warszawie w dniu 15 listopada 2011 r. pełnomocnik organu poddał pod rozstrzygnięcie Sądu wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu zakończenia sprawy...
Rynku Rolnego z dnia ... lutego 2011 r. nr ... w przedmiocie przyznania pomocy finansowej; postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w trybie art. 125 §1 pkt 1 p.p.s.a....

V SA/Wa 2011/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-21

pod rozstrzygnięcie Sądu wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu zakończenia sprawy karnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
w [...] na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; postanawia: zawiesić postępowanie...

I GSK 1648/18 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. Wykładania przepisu pozwala stwierdzić, że stanowi on o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania, w sytuacji...
odpowiedzialności płatnika z tytułu opłaty naliczanej w związku z przekroczeniem przez dostawców hurtowych kwoty krajowej postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym...

V SA/Wa 1081/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w trybie art. 125 §1 pkt 1...
sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego...

V SA/Wa 2812/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

rozstrzygnięcie w sprawie niniejszej zależy wprost od wyniku postępowania w sprawie ustalenia kwoty mlecznej dla skarżącego, dlatego Sąd uznał za celowe zawieszenie niniejszego...
Rynku Rolnego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości należnej opłaty dla dostawcy hurtowego postanawia: zawiesić postępowanie...

II GSK 2287/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

obowiązek zawieszenia postępowania z urzędu. Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, iż w rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji w chwili wydawania zaskarżonego...
obowiązek uzupełnienia wskazanego braku formalnego., Na marginesie już tylko należy wskazać, że cytowany przepis wyraźnie określa, iż postępowanie ulega zawieszeniu...
1   Następne >   +2   4