Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

VIII SA/Wa 793/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-16

niedopuszczalność zażalenia wniesionego przez A. K. (dalej: skarżący, strona) na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Postanowienie zostało...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (k-209 akt adm.) o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o odmowie przyznania wsparcia, do czasu prawomocnego...

V SA/Wa 2452/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-20

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego; oddala skargę...
Rolnictwa w W. z dnia [...] sierpnia nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania...

VIII SA/Wa 792/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-16

niedopuszczalność zażalenia wniesionego przez A. K. (dalej: skarżący, strona) na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Postanowienie zostało...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (k-209 akt adm.) o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o odmowie przyznania wsparcia, do czasu prawomocnego...

I GZ 181/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

: skarżąca lub spółka - wywiodła skargę na ww. decyzję Prezesa ARMiR., W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o zawieszenie postępowania - w oparciu o treść art. 125...
., Uzasadniając zawieszenie postępowania sądowego WSA w Warszawie podniósł, że zakończenie postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w W. sygn. akt...

V SA/Wa 2793/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-30

w upadłości) na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę...
. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej., Zaskarżone rozstrzygnięcie wydane zostało w następującym...

II GSK 1011/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

Rolnictwa z dnia 8 [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 8 [...] 2013 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Z uzasadnienia wyroku Sądu...

V SA/Wa 2592/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. Nr 10, poz. 76), dalej 'ustawa o krajowym systemie ewidencji'., Skarżąca złożyła zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania...
postanowienie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego jedynie w sytuacji, gdy przyczyny uzasadniające jego zawieszenie ustąpią. Organ przypomniał...

II GSK 1510/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie...
zażalenia przestał istnieć przedmiot zażalenia, gdyż byt prawny postanowienia o zawieszeniu postępowania trwa dopóty, dopóki postępowanie to jest zawieszone. W momencie...

I GZ 462/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-26

. akt VIII SA/Wa 587/21 w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi Syndyka masy upadłości [A] Sp. z o.o. w upadłości w O. na decyzję Prezesa Agencji...
sprawy ze sprawą w przedmiocie zawieszenia uznania organizacji producentów i warzyw, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie VIII SA/Wa 513/21., Zażalenie...

V SA/Wa 2801/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-07

2012 r. postanowienie nr [...] o zawieszeniu postępowania z urzędu w zakresie wniosku A. Sp. z o.o. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup...
odwoławczy stwierdził, że stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie ustały przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa gdy ustąpiły przyczyny...
1   Następne >   +2   +5   +10   50