Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

I OSK 161/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku R. K. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej R. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20...
wniósł o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia w sprawie zawisłej pod sygn. akt II SA/Wa 646/18 (omyłkowo wskazanej jako II SA/Wa 645/18) w sprawie...

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

o wyłączenie i zawieszenie postępowania, a także przerwa wakacyjna., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższe orzeczenie złożyła J.B. z wnioskiem o uchylenie...
Ł.R.., Podniesiono, że mimo wniosku nie rozstrzygnięto w przedmiocie żądania zawieszenia postępowania, co spowodowało bezczynność Komisji Dyscyplinarnej od 20 czerwca do 16...

II SA/Wa 364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

ukończone lub wcześniej wszczęte jest w toku,, c) znikomej szkodliwości popełnionego czynu;, 2) możliwość zawieszenia postępowania dyscyplinarnego przez komisję...
przez komisję dyscyplinarną zawieszonego postępowania;, 3) przywracanie terminu wniesienia odwołania przez studenta ukaranego karą upomnienia w ciągu siedmiu dni od dnia...

IV SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie orzeczenia kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta...
na okres jednego roku postanawia umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem. Orzeczeniem z dnia [...] Nr [...] Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Uniwersytetu...

III SA/Lu 196/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-09

niejawnym sprawy ze skargi M.G. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów [...] z dnia [...] czerwca 2003 r., sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia...
w prawach studenta postanawia: odrzucić skargę. Z urzędu należy podnieść, że zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

IV SA/Wr 256/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-30

postępowaniem., Wymierzając obwinionej M. K. karę wskazaną w art. 212 pkt 4) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Komisja zawiesiła obwinioną w prawie do pobierania stypendium...
. K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu W. z dnia [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawie...

IV SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-28

orzeczenia kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta na okres jednego roku postanawia odrzucić skargę. Sygn. akt IV SA/Wr 200/08 2, Uzasadnienie, Orzeczeniem z dnia...
Uniwersytetu Przyrodniczego we W. z dnia [...] w sprawie orzeczenia wobec M. K. kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta na okres jednego roku., Orzeczenie to zostało...

IV SA/Wr 131/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-13

zawieszenia w korzystaniu z praw studenta postanowił odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 marca 2008 r. M. K. został wezwany do usunięcia...
braków formalnych skargi na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia...

IV SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie orzeczenia kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta na okres...
orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. z dnia [...] w sprawie orzeczenia wobec M. K. kary zawieszenia w korzystaniu z praw...

III SA/Lu 731/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-25

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów z dnia [...] czerwca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia w prawach studenta p o s t a n a w i a 1. Postępowanie...
za dopuszczalną, skoro nie zmierza ona do obejścia prawa i nie powodowałaby utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności., Z tych względów postępowanie podlegało...
1   Następne >   3