Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w T. w przedmiocie wniosku A. i T. małżonków B. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego postanawia: oddalić wniosek. Wnioskiem z dnia...
Urzędu Skarbowego w T., w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji., W uzasadnieniu wniosku przedstawiono, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. prowadzi...

I SAB/Wr 5/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-12

Akcyjnej we W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-S. M. polegającą na niewydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego I. zobowiązuje...
o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie kosztów, II. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-S. M. na rzecz skarżącego Przedsiębiorstwa Produkcyjno...

I SA/Go 340/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-14

jest skargą na ww. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zaskarżonym postanowieniem organ egzekucyjny podjął z zawieszenia postępowanie egzekucyjne., Wojewódzki Sąd...
przyczyny zawieszenia organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne, zawiadamiając o tym zobowiązanego. Jednocześnie organ egzekucyjny przystępuje...

II FSK 252/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

w Izbie Finansowej wniosku J. P. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej J. P. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10...
administracyjnej na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] postanawia oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. 1. Zaskarżonym postanowieniem z 10 października 2019 r...

II FSK 50/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego sprawy ze skargi kasacyjnej A. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 października...
o zawieszenie postępowania zainicjowanego skargą kasacyjną z dnia 21 listopada 2019 r. na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 192 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I FZ 354/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi V. K. K. s.k.a. z siedzibą w W. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego W.-S. z dnia 31 marca 2015 r...
do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, tak więc zasadne jest zawieszenie postępowania sądowego w rozpatrywanej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia...

I SA/Op 531/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-31

przyczyny zawieszenia organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne, zawiadamiając o tym zobowiązanego. Jednocześnie organ egzekucyjny przystępuje...
administracyjnego, ustawa ta nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego. W przypadku instytucji zawieszenia...

I SAB/Op 3/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-25

podatkowych, a tym samym w konsekwencji zasadności zawieszenia postępowania., 1.4.Postanowienie to stało się przedmiotem skargi wywiedzionej do tut. Sądu, w której zarzucono...
mu naruszenie art. 201 § 1 pkt 6 O.p. oraz art. 26 Umowy przez błędną ich wykładnię i przyjęcie, że przepisy te stanowią wystarczającą przesłankę do zawieszenia postępowania...

I SA/Ol 572/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-01-07

Skarbowego z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę. M. F. (dalej jako strona, skarżący) wniósł...
egzekucyjny) z '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. NUS powołał w sentencji postanowienia art. 56 § 3 w związku z art. 56 § 1 pkt 4...

I SAB/Go 4/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-26

, iż zasadne było zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania sądowoadministracyjnego. Dodatkowo Organ podkreślił, że nie było podstaw, aby przyjąć...
m.in. informując, że nie jest dla niej zrozumiała jaka jest podstawa prawna braku zwrotu nadpłaty. Odnośnie zawieszenia postępowania Strona stwierdziła, że jego skutki...
1   Następne >   +2   +5   +10   43