Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Łd 13/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-28

nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego., Pismem z dnia 31 października 2008 roku skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na zgodny wniosek stron...
(...) w Ł. przychylił się do wniosku strony skarżącej i również wniósł o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SA/Gl 1012/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-11-08

niejawnym sprawy ze skargi W.S. i A.L. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania celnego p o s t a n...
jest, że zgodnie z art. 236 § 1 i 2 pkt 1 i art. 201 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, skarżącym służyło zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania celnego...

III SA/Gd 375/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-04

zawieszenia postępowania w sprawie., Do dnia dzisiejszego powyższe zobowiązanie nie zostało wykonane., Wobec powyższego Sąd na mocy art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30...
na oryginałach poświadczeń rejestracji automatów do gier o niskich wygranych postanawia zawiesić postępowanie w sprawie. 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G...

III SA/Wr 515/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-27

o nie odrzucanie, Sygn. akt III SA/Wr 515/04, 2, skargi , ewentualnie o cyt. 'zawieszenie postępowania do czasu wydania nowej decyzji'., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
administracyjnym, oznacza jego zakończenie , a tym samym - nie mogą być podejmowane postanowienia w jego toku np. w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego., Zgodnie z art. 58...

III SAB/Po 8/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

ta okoliczność mogłaby ewentualnie skutkować zawieszeniem postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co w niniejszej sprawie okazało się bezskuteczne...
z uwagi na uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie zawieszenia postępowania z tej przyczyny. Dodatkowo należy wskazać, że w razie ewentualnego...

III SAB/Po 10/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

ta okoliczność mogłaby ewentualnie skutkować zawieszeniem postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co w niniejszej sprawie okazało się bezskuteczne...
z uwagi na uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie zawieszenia postępowania z tej przyczyny. Dodatkowo należy zauważyć, że w razie ewentualnego...

III SAB/Po 9/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

ta okoliczność mogłaby ewentualnie skutkować zawieszeniem postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co w niniejszej sprawie okazało się bezskuteczne...
z uwagi na uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie zawieszenia postępowania z tej przyczyny. Dodatkowo należy zauważyć, że w razie ewentualnego...

III SAB/Po 11/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

mogłaby ewentualnie skutkować zawieszeniem postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co w niniejszej sprawie okazało się bezskuteczne z uwagi...
na uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie zawieszenia postępowania z tej przyczyny. Dodatkowo należy zauważyć, że w razie ewentualnego wydania decyzji...

I SAB/Rz 12/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

naruszeniem prawa, gdyż w istocie stanowią o zawieszeniu postępowania na bliżej nieokreślony termin, co narusza art. 201 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja...
do załatwienia sprawy. Art. 201 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez faktyczne zawieszenie postępowania mimo, braku ustawowych przesłanek., W ocenie skarżącej samo poinformowanie...

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

zaliczyć zawieszenie postępowania , czy też kolejne wystąpienia do innych organów państwowych. Zdaniem skarżącego, dotychczasowy sposób działania Naczelnika Urzędu...
zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania...
1   Następne >   +2   +5   7