Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 2690/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-15

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. stwierdza nieważność...
uzupełnione., E. i A. Z. złożyli odwołanie od ww. decyzji Starosty, a na etapie postępowania odwoławczego pismem z [...] wnieśli o zawieszenie postępowania do czasu...

I SA/Wa 2866/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-24

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego 1. stwierdza nieważność...
z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia...

II OSK 217/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-03

. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: 1. uchylić...
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VII SA/Wa 2667/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-18

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. stwierdza nieważność...
:, A. i J. Ł. wnieśli o zawieszenie postępowania, wszczętego przez Wojewodę [...]na wniosek zarządcy drogi z [...]września 2012 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu...

I OSK 663/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

Morskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA...
r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wójt Gminy L...

I OSK 654/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę...
na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie z dnia [...] stycznia 2012 r., nr [...], wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

VI SA/Wa 1706/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy...
wniosła o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu wyjaśnienia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zagadnień wstępnych m.in. rozpatrzenia...

I SA/Wa 1124/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

jako działka nr [...], z obrębu [...], zajętej pod drogę publiczną - krajową (al. [...]). Powodem zawieszenia postępowania była konieczność ustanowienia kuratora dla nieznanego...
' w odniesieniu do postanowienia, na które przysługuje zażalenie interpretuje się jako umożliwiający zaskarżenie wszystkich postanowień w sprawie zawieszenia postępowanie...

I OSK 1495/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Ogólnoadministracyjnej wniosku M. M. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego z jego skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki...

I OSK 2838/13 - Wyrok NSA z 2015-08-28

organ wskazał, że w dniu 25 października 1996 r. w trakcie rozprawy administracyjnej strona wniosła o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie zwrotu...
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wystąpienie do wszystkich stron o stanowisko w kwestii zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   54