Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II GSK 357/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

. z art. 192 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. We wniosku o zawieszenie...
postępowania strony nie określiły czasu trwania zawieszenia postępowania, co oznacza, że termin ten nie mógł być krótszy niż 3 miesiące (art. 129 w zw. z art. 193...

I OSK 215/07 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego., Stąd, zważywszy że przyczyna zawieszenia postępowania wskazana w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego...
. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] lutego 2006 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone...

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

podejmie zawieszone postępowanie z urzędu, jeżeli ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności gdy rozstrzygnięcie zależy od wyniku innego postępowania - od dnia...
uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie., W niniejszej sprawie zawieszenie postępowania nastąpiło z mocy art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. tj. z uwagi...

II GSK 357/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

i Autostrad złożyli zgodny wniosek o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który na rozprawie w dniu 3 września 2008 r. został podtrzymany...
Administracyjnym ulega zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron., W przepisie tym ustawodawca zawarł sformułowanie 'ulega zawieszeniu' co oznacza, że Sąd w postępowaniu...

I OSK 215/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

zmarła [...] grudnia 2007 r., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie sądowe podlega zawieszeniu., Stosownie bowiem do art. 124 § 1 pkt 1 ustawy...
., Stąd zważywszy, że skarżąca w niniejszej sprawie zmarła i nie zostali jeszcze wskazani jej następcy prawni, zachodzi konieczność zawieszenia postępowania...

I OSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie...
o wywłaszczeniu postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OSK 1921/06 - Wyrok NSA z 2008-01-03

, nie było przesłanek do zawieszenia wszczętego postępowania uwłaszczeniowego. Należy wziąć pod uwagę, że Gmina K. była stroną postępowania uwłaszczeniowego i decyzja...
przesłanki do zawieszenia postępowania uwłaszczeniowego. Wskazując na powyższe, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania...

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie do czasu udzielenia odpowiedzi przez skład siedmiu...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił zawiesić niniejsze...

I OSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

[...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu. postanawia: zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie do czasu udzielenia odpowiedzi...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił zawiesić niniejsze postępowanie do czasu...

I OSK 373/07 - Wyrok NSA z 2008-07-23

Państwa w sprawie;, - o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 192 p.p.s.a. do czasu zakończenia postępowania wszczętego...
. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wyraził zgody na zawieszenie postępowania na podstawie art. 192 p.p.s.a Podkreślono też, że wnioskowane przez skarżącego dowody...
1   Następne >   +2   5