Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 1562/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-17

się w dniu 7 kwietnia 2009 r. pełnomocnik, skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania w trybie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron. Pełnomocnik organu przyłączył się do wniosku o zawieszenie postępowania. Wyjaśnił, że toczy się postępowanie...

II GSK 515/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-04

wniosku K. S. o wstrzymanie wykonania decyzji oraz o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia...
skreślenia z listy radców prawnych postanawia: 1) oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji; 2) oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r...

II GPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

o zawieszenie postępowania prowadzonego przed WSA w W. do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z [...] czerwca...
. przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sygn. akt K 19/08, skarżący pismem z [...] kwietnia 2011 r. wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania podnosząc, iż przyczyna zawieszenia...

II GSK 515/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

wniosku K. S. o wstrzymanie wykonania decyzji oraz o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia...
skreślenia z listy radców prawnych postanawia: 1. oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, 2. oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009...

VI SA/Wa 1572/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-11

z dnia [...] września 2008 r., przesłano odpis wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania do organu, zobowiązując go jednocześnie do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie...
., W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia [...] listopada 2008 r., organ przyłączył się do złożonego przez skarżącego wniosku o zawieszenie postępowania...

I OZ 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

., W jego uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w sprawie wystąpiły podstawy do zawieszenie postępowania, bowiem skarżący wniósł skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego...
zarzucił Sądowi I instancji naruszenie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. poprzez bezzasadne zawieszenie postępowania w sprawie. W konkluzji zażalenia skarżący wniósł...

I OZ 1231/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

z zażalenia K. G. na postanowienie tego Sądu z dnia 10 marca 2016 r., którym uchylono postanowienie z dnia 2 lutego 2016 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ze skargi...
z zażalenia na postanowienie z dnia 10 marca 2016 r. stało się bezprzedmiotowe, wobec zrealizowania celu strony, dążącej do zawieszenia postępowania, postanowieniem z dnia 24...

OSK 1607/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

Podstawa do zawieszenia postępowania zachodzi jedynie wówczas, gdy istnieje rzeczywisty związek przyczynowy pomiędzy załatwieniem sprawy administracyjnej a zagadnieniem...
2259/03 w sprawie ze skargi Mirosława Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2003 r., (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

VI SA/Wa 390/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-30

. 267 ze zm.; dalej k.p.a.). Wskazuje, iż postanowieniem z 12 lutego 2015 r. Minister Sprawiedliwości zawiesił postępowanie odwoławcze prowadzone w sprawie zawieszenia...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 6, poz. 18) nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie podjęcia zawieszenia postępowania...

I OZ 1121/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

wniosku z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przeniesienia służbowego., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w sprawie wystąpiły podstawy do zawieszenie postępowania...
zażalenie na powyższe postanowienie, zaskarżając je w całości zarzucił Sądowi I instancji naruszenie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. poprzez bezzasadne zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   58