Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA 1776/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-09

[...] kwietnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. Uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia [...] lutego 2003 r...
sprawy w zakresie rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia [...] lutego 2003 r. o zawieszenie postępowania odwoławczego od decyzji...

II OSK 1346/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Ogólnoadministracyjnej wniosku Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej S.H. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
w Rabacie (Maroko) z [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wizy postanawia: odmówić podjęcia zawieszonego postępowania. Postanowieniem z 28 czerwca...

II SAB/Wa 238/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-22

postępowania kandydatów, którzy przed zawieszeniem postępowania konkursowego nie zostali do tych etapów dopuszczeni?, Informacja nr 3, Czy w okresie pomiędzy zawieszeniem...
Komisji?, Ponadto wnioskodawca wnosił o:, 1. przekazanie kopii decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zawieszenia postępowania konkursowego na aplikację dyplomatyczno...

II OSK 1346/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-28

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), który nakazuje sądowi zawieszenie postępowania z urzędu...
., poz. 718) zawiesić postępowanie w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego w punkcie 1 pytania prejudycjalnego. 1. Ramy prawne, Ramy prawne obejmują przepisy...

II OSK 1346/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-19

. podjąć zawieszone postępowanie; 2. uchylić zaskarżone postanowienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 24 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa...
po stronie cudzoziemca prawa podmiotowego do uzyskania wizy Schengen., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 28 czerwca 2016 r. zawiesił postępowanie w sprawie...

IV SA/Wa 898/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-13

i Gminy K. nie pozostawał bezczynnym, gdyż postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. zawiesił postępowanie w sprawie, a następnie [...] maja 2005 r. podjął wcześniej...
zawieszone postępowanie., Z taką argumentacją organu skarżąca Spółka nie zgodziła się i pismem z dnia 15 lipca 2005 r. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...

II OSK 1346/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-29

wydania wizy postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia postępowania zawieszonego...
postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej S. E.H. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1127/15...

II SAB/Wa 315/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

postępowania (ew. po jego zawieszeniu). Natomiast w tym przypadku postępowanie zostało zakończone w dniu 15 maja 2017 r., a więc miesiąc przed wniesieniem skargi., Pełnomocnik...
od Ministra Spraw Zagranicznych na rzecz skarżącego J. L. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania. J. L. wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2017 r...

IV SA/Wa 1852/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

. wskazał, że w prowadzonym przez siebie postępowaniu (sygn. akt [...]) postanowił [...] marca 2017 r. roku oddalić wniosek wniesiony przez pełnomocnika p. M. B. o zawieszenie...
2018 r. Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz...

II SAB/Wa 490/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

postępowania. S. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w rozpoznaniu jego wniosku z 10 czerwca 2018...
- konsularną otrzymały informację, że 'Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej podjął decyzję o zawieszeniu procesu naboru na aplikację 2017'. 6 listopada 2017 r. osoby...
1   Następne >   2