Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 1003/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

§ 1 pkt 4 u.p.e.a. Wyjaśnił, iż z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia i wierzyciel wniósł o podjęcie postępowania egzekucyjnego, organ egzekucyjny, w oparciu...
zawieszenia, a zatem organ egzekucyjny zobowiązany był do podjęcia przedmiotowego postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga...

IV SA/Wa 548/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wewnętrznych z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę - Postanowieniem z [...] stycznia 2012 r. Minister Spraw...
o zawieszenie postępowania w przedmiocie wymeldowania, na etapie procedury odwoławczej wystąpiła p. U. S. przywołując potrzebę zakończenia sprawy karnej pod sygn. VIII K...

IV SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Skarga podlega odrzuceniu...
, ponieważ jest niedopuszczalna., Na wstępie należy wskazać, że organy administracji odmówiły w przedmiotowej sprawie zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14...

II SA/Wa 1264/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

, na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. W tym miejscu należy zauważyć, że przepis art. 101...
§ 3 k.p.a. w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 kwietnia 2011 r. stanowił, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie. Wobec takiego...

II SA/Wa 541/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Komendant Wojewódzki Policji w S. rozkazem personalnym nr [...] z dnia...
. (k-9) wniosła o zawieszenie postępowania w przedmiocie zwolnienia policjanta z zajmowanego stanowiska i przeniesienia na inne stanowisko służbowe do czasu...

II OSK 1296/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

posiadanie obywatelstwa polskiego przez skarżącą. Jako podstawę zawieszenia postępowania organ wskazał konieczność rozstrzygnięcia w odrębnej sprawie zagadnienia wstępnego...
Repatriacji i Cudzoziemców utrzymał w mocy postanowienie z dnia [...] maja 2007 r. o zawieszeniu postępowania nieważnościowego w sprawie skarżącej., Minister Spraw Wewnętrznych...

II OSK 432/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

ze skargi A. H. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [....] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania, uchylił zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody Ś. z dnia...

VI SA/Wa 2337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-05

braku skorzystania przez organ z możliwości zastosowania instytucji zawieszenia postępowania w przedmiocie zmiany koncesji do momentu wydania decyzji ostatecznej...
, nie mogłaby być podstawą do zastosowania instytucji zawieszenia postępowania określonej w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w tym postępowaniu. Dopóki decyzja ostateczna nie zostanie...

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi J. L...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu; 2) odmówić zawieszenia postępowania. W piśmie złożonym w dniu 29 września 2014 r. J. L. (dalej: 'skarżący') zwrócił się do Sądu z wnioskiem...

II OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego oddala skargę kasacyjną...
2013 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody Śląskiego z [...] grudnia 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   11