Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

IV SA/Wa 448/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

i Administracji z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania - oddala...
skargę - Postanowieniem z dnia [...] listopada 2005 roku Wojewoda Mazowiecki odmówił zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia dokonanej w dniu 14 lipca 2005...

IV SA/Wa 1846/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

i Administracji z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2006 r. Minister...
., którym odmówiono zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji prezydenta Miasta S. z dnia [...] listopada 2003 r. orzekającej o wymeldowaniu p. P. F. oraz umorzył postępowanie...

I SA/Wa 2761/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-01

o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z 10 listopada 2009 r. Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie., Następnie wnioskiem z 9 listopada 2012 r...
. M. C. wystąpiła o podjęcie zawieszonego postępowania., Zaś wnioskiem z 26 listopada 2012 r. T. N. zwrócił się w imieniu M.C. o ponowne zawieszenie postępowania...

I SA/Wa 2762/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-01

., gm. L., pow. [...], woj. [...]., W trakcie toczącego się postępowania M. C., za pośrednictwem pełnomocnika T. N., wnioskiem z 21 września 2009 r. wystąpiła o zawieszenie...
. wystąpiła o podjęcie zawieszonego postępowania., Zaś wnioskiem z 26 listopada 2012 r. T. N. zwrócił się w imieniu M. C. o ponowne zawieszenie postępowania., W związku z ww...

I SA/Wa 138/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

dokumenty., Następnie, w związku z powyższym E. J. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody [...] o zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty...
k.p.a.: Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane...

I OSK 2078/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

. wnioskodawczynie wystąpiły o zawieszenie postępowania w związku z trudnościami w zgromadzeniu wymaganych w sprawie dokumentów. Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r...
o zawieszeniu postępowania zostało skierowane do stron postępowania. E.G. zmarła w dniu [...] kwietnia 2009 r. Postanowienie Sądu Rejonowego w [...] sygn. akt...

I SA/Wa 128/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-30

poza obecnymi granicami RP, w S., woj. [...]., W dniu 20 grudnia 2010 r. do organu I instancji wpłynął wniosek P. S. o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia...
postępowania wynikało z okoliczności niezależnych od stron postępowania, bowiem następcy prawni nie zostali poinformowani o prowadzonym postępowaniu, o jego zawieszeniu...

I SA/Wa 597/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

[...]., Postanowieniem z [...] maja 2014 r. nr [...], Wojewoda [...] zawiesił postępowanie. W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia...
postępowania; 2. oświadczenie o cofnięciu wniosku z [...] maja 2014 r., o zawieszenie postępowania i prowadzenie postępowania przez organ pierwszej instancji; 3. wniosek...

I SA/Wa 1711/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

, które zostało przekazane przez organ do Ministra Skarbu Państwa. [...] marca 2015 r. M. S., M. H. i A. E. wnieśli o zawieszenie postępowania odwoławczego., Minister...
postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu wskazano, że od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania strona skarżąca nie złożyła wniosku o jego podjęcie...

I SA/Wa 1710/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

przekazane przez organ do Ministra Skarbu Państwa. [...] marca 2015 r. M. S., M. H. i A. E. wnieśli o zawieszenie postępowania odwoławczego., Minister Skarbu Państwa...
odwoławcze. W uzasadnieniu wskazano, że od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania strona skarżąca nie złożyła wniosku o jego podjęcie w związku z czym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100