Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 400/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-18

związku sportowego., Obecny na rozprawie pełnomocnik Ministra Sportu i Turystyki wyraził zgodę na zawieszenie postępowania., Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia...
stron., Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie na piśmie bądź do protokołu na rozprawie. Warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku...

VI SA/Wa 2373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

(Dz.U. nr 127, poz. 857 ze zm.)., Na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2014 r. pełnomocnik [...] złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...
stron., Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie na piśmie bądź do protokołu na rozprawie. Warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku...

VI SA/Wa 1723/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego oddala skargę...
po rozpatrzeniu wniosku N. Spółka z o.o. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie potwierdzenia dotychczasowego zaszeregowania obiektu hotelarskiego '[...]' położonego w W. ul. N...

VI SA/Wa 511/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

ani konsekwencji prawnych z nich wynikających. Jednakże wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez sąd (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w L...
postępowania., Odnosząc się do złożonego przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, organ zauważył...

VI SA/Wa 2373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

upomnienia i nakazu dostosowania statutu do wymogów określonych w ustawie o sporcie., Zawieszenie postępowania nastąpiło na zgodny wniosek stron na podstawie art. 126 ustawy...
. 125 § 1 pkt 3, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu., Z uwagi na fakt, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało...

II GSK 1016/22 - Wyrok NSA z 2022-09-22

z 19 maja 2021 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przedłużenia licencji, podtrzymując stanowisko Komisji Licencyjnej PZSS...
uznać za załatwienie sprawy - wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania i wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w sytuacji gdy pomiędzy stronami...

VI SA/Wa 3525/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej S. Sp. z o.o. Sp. komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. kwotę 100 (słownie: sto...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki bez wymaganego wpisu., Zarządzeniem Przewodniczącego...

VI SA/Wa 1246/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

wglądu w akta sprawy (por. poz 5, t. II akta administracyjne)., Następnie pismem z 21 stycznia 2019 r. Skarżący zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania...
zawieszenia postępowania wskazując, że okoliczność na którą powołuje się Skarżący we wniosku o zawieszenie postępowania nie jest obiektywną przeszkodą do wydania decyzji w sprawie...

VI SA/Wa 716/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

., Organ, działając na wniosek strony, na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. w dniu 10 lipca 2017 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedstawienia...
sądu brytyjskiego spowodował konieczność zawieszenia postępowania do czasu uzupełnienia przez skarżącą brakującego dokumentu. Dopiero wówczas gdy skarżąca przedstawiła...

II GSK 492/08 - Wyrok NSA z 2008-11-14

poprzez błędną ich wykładnię i uznanie, że organ nie miał podstaw do zawieszenia w czynnościach władz P. Z. B. i wyznaczenia kuratora;, Naruszeniu przepisów postępowania...
prowadzonego postępowania zgodnie z art. 125 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Minister Sportu otrzymał w dniu [...] października 2007 r. odpis postanowienia o zawieszeniu śledztwa przeciwko...
1   Następne >   +2   6