Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 974/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania., Postanowieniem...
. 98 § 2 k.p.a.: 'jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa...

I OSK 68/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

się z prośbą o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania...
kpa jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane...

I SA/Wa 421/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

. [...] przez J. M., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że upłynął stronom 3 letni termin od daty zawieszenia postępowania na złożenie wniosku...
publicznego) J. O. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia dokumentów. Wnioskodawczyni wskazała, że domaga się zawieszenia postępowania...

I SA/Wa 175/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

Rzeczypospolitej Polskiej., W trakcie toczącego się postępowania A. S. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 98 § 1 kpa., Postanowieniem...
orzekający uznał przedmiotowy wniosek za nieskuteczny, z uwagi na fakt, iż został on złożony po upływie trzech lat od daty zawieszenia postępowania., Wojewoda powołał treść art...

I SA/Wa 87/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-12

do Wojewody [...] ponowiła swój wniosek., Pismem z dnia 10 września 2009 r. W. K. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w związku z trwającym postępowaniem...
granicami RP. W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, że w związku z tym, że strona w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania nie zwróciła się o jego podjęcie, żądanie...

I SA/Wa 1116/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

i nie ma z nią kontaktu. Jednocześnie wniósł o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia [...] Wojewoda [...] zawiesił postępowanie administracyjne na wniosek z dnia...
k.p.a. zawieszenie postępowania może nastąpić na wniosek strony. Dla zawieszenia postępowania konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: wniosek...

I SA/Wa 2188/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

Skarbu Państwa z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] września 2011 r...
postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Wojewody [...] z dnia...

I SA/Wa 2874/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-10

A. W. z dnia 17 marca 2014 r. o zawieszenie postępowania, postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] odmówił zawieszenia toczącego się przed nim postępowania...
podstawy do zawieszenia ww. postępowania., Pismem z dnia 9 lipca 2014 r. A. W. złożyła zażalenie na ww. postanowienie Wojewody [...], nie zgadzając się z treścią wydanego...

I SA/Wa 102/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

Skarbu Państwa z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem z [...] sierpnia 2015 r. Wojewoda...
30 grudnia 208 r., co uzasadnia zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Po rozpoznaniu zażalenia, Minister Skarbu Państwa (Minister...

I SA/Wa 2844/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-05

. K. wniosła o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia [...] Wojewoda [...] zawiesił postępowanie administracyjne na wniosek strony, jednocześnie informując...
umorzył zawieszone postępowanie., Wskazał, że zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. zawieszenie postępowania może nastąpić na wniosek strony. Dla zawieszenia postępowania konieczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   46