Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VIII SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

(dalej: skarżący, strona) na postanowienie Wojewody [...] (dalej: Wojewoda, organ I instancji) z [...]grudnia 2020 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
., strona - działająca przez pełnomocnika wystąpiła do prowadzącego postępowanie odszkodowawcze organu, z wnioskiem o zawieszenie postępowania w przedmiocie ustalenia...

I OSK 2023/19 - Postanowienie NSA z 2022-07-28

o zawieszenie postępowania do czasu ujawnienia jego następców prawnych. Jednocześnie poinformowano, że zmarły pozostawił po sobie żonę oraz synów., Naczelny Sąd...
.; dalej: p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Zawieszenie postępowania z tej przyczyny jest obligatoryjne i następuje z urzędu., Wobec...

I SA/Wa 2275/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

administracji rządowej na postanowienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister...
postanowienie Wojewody [...] z [...] lutego 2019 r., znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu...

I SA/Wa 2075/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Rozwoju, Pracy i Technologii z [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Wojewody...
[...] z siedzibą w [...], dalej 'Skarżąca' na postanowienie Wojewody [...] z [...] kwietnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...

I SA/Wa 93/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-24

i Technologii z [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] grudnia 2020 r., znak sprawy...
pranych B. H., W takiej sytuacji Minister uznał za prawidłowe zawieszenie postępowania do czasu ustalenia tychże następców prawnych na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa...

I SA/Wa 894/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister...
o jego zmianę lub uchylenie oraz o wydanie merytorycznej decyzji w sprawie, wobec braku przesłanek do zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu wniosku podniosły, że ze względu...

I SAB/Wa 245/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-07

postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Wskazać należy, że w sytuacji wydania przez organ odwoławczy postanowienia o zawieszeniu postępowania, w toku...
., nr [...]., Wydanie przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania wyłącza możliwość uwzględnienia skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne...

I SA/Wa 650/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

, Pracy i Technologii z dnia [...] lutego 2021 r. nr [....] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Wojewody [...] z dnia...
możliwości zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu prawomocnego przesądzenia kwestii wpisów w ewidencji gruntów w zakresie właściciela ww...

I SA/Wa 95/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-29

w [...] na postanowienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister Rozwoju, Pracy...
w przedmiotowym postępowaniu w charakterze jego stron, więc zawieszenie postępowania administracyjnego stało się konieczne Jednocześnie Minister wyjaśnił, że organ prowadzący...

I SA/Wa 374/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

i Technologii z dnia [...] grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] grudnia 2020 r...
kpa, poprzez jego błędne zastosowanie i zawieszenie postępowania, pomimo braku zagadnienia wstępnego w rozumieniu tego przepisu. Podniosła, że śmierć strony lub jednej...
1   Następne >   +2   +5   10