Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I OSK 1975/19 - Wyrok NSA z 2022-09-30

w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 3166/18 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę [...] na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2018 r. nr DO-4-6613-512-KB/16 w przedmiocie zawieszenia postępowania...

VIII SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

(dalej: skarżący, strona) na postanowienie Wojewody [...] (dalej: Wojewoda, organ I instancji) z [...]grudnia 2020 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
., strona - działająca przez pełnomocnika wystąpiła do prowadzącego postępowanie odszkodowawcze organu, z wnioskiem o zawieszenie postępowania w przedmiocie ustalenia...

I SA/Wa 1594/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-05

i Technologii z dnia 20 maja 2021 r. nr DO.1.7614.261.2019.MW w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie...
przez inny organ lub sąd. Na podstawie 97, § 2 kpa, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie...

I OSK 659/23 - Postanowienie NSA z 2023-05-09

Ogólnoadministracyjnej wniosku B.D. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej B.D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z dnia 8 sierpnia...

I OSK 2023/19 - Postanowienie NSA z 2022-11-22

i wniosła o zawieszenie postępowania do czasu ujawnienia jego następców prawnych. Jednocześnie poinformowano, że zmarły pozostawił po sobie żonę oraz synów., Naczelny Sąd...
we właściwej drodze kuratora spadku. Postępowanie zawieszone ze względu na śmierć strony podlega umorzeniu po upływie 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...

I OSK 2428/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-07

Ogólnoadministracyjnej wniosku J. K. i M. K. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej J. K. i M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
. nr DO.1.7614.410.2022.AŁ w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki...

I OSK 2023/19 - Postanowienie NSA z 2022-07-28

o zawieszenie postępowania do czasu ujawnienia jego następców prawnych. Jednocześnie poinformowano, że zmarły pozostawił po sobie żonę oraz synów., Naczelny Sąd...
.; dalej: p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Zawieszenie postępowania z tej przyczyny jest obligatoryjne i następuje z urzędu., Wobec...

I SA/Wa 2275/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

administracji rządowej na postanowienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister...
postanowienie Wojewody [...] z [...] lutego 2019 r., znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu...

I OSK 1273/23 - Postanowienie NSA z 2023-07-13

Ogólnoadministracyjnej wniosku K.R. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej K.R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14...
postępowania oddalił skargę., Na powyższe rozstrzygnięcie skargę kasacyjną złożyła K. R., reprezentowana przez adwokata., W petitum skargi kasacyjnej K. R. wniosła o zawieszenie...

I SA/Wa 2075/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Rozwoju, Pracy i Technologii z [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Wojewody...
[...] z siedzibą w [...], dalej 'Skarżąca' na postanowienie Wojewody [...] z [...] kwietnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   14