Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II GSK 1510/12 - Wyrok NSA z 2014-01-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania o zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej wykorzystanych niezgodnie z procedurami oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
2011 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z procedurami, z następującym uzasadnieniem., Pismem z dnia...

II GSK 1443/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. oddala skargę, 3. zasądza od Gminy S. na rzecz Ministra Rozwoju...
ze skargi Gminy S. na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego, uchylił...

II GSK 1442/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. oddala skargę, 3. zasądza od Gminy S. na rzecz Ministra Rozwoju...
ze skargi Gminy S. na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego, uchylił...

V SA/Wa 132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-07

z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z procedurami oddala skargę...
[...] maja 2011 r. wnosząc m.in. o zawieszenie prowadzonego postępowania. Jako uzasadnienie wniosku o zawieszenie postępowania wskazano na konieczność rozstrzygnięcia...

V SA/Wa 590/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

[...] na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; 1. uchyla...
Województwa [...] z dnia [...] listopada 2011r. znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego - dotyczy projektu 'Wiedza - szansą na lepszą przyszłość...

V SA/Wa 591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

[...] na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; 1. uchyla...
Województwa [...] z dnia [...] listopada 2011r. znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego - dotyczy projektu 'Dużo wiem - więcej mogę - świadomy...

V SA/Wa 1622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z [...] kwietnia 2012r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o. o. w Z. na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] kwietnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia...

II GZ 771/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Warszawy w Warszawie z 14 lutego 2014 r., sygn. akt X GU 699/13, należy uznać, iż w niniejszej sprawie wystąpiła przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
instancji powinien był zawiesić postępowanie z dniem ogłoszenia upadłości i wezwać syndyka do udziału w postępowaniu, a nie wzywać syndyka do podpisywania pisma, które upadły...

II GZ 772/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

., sygn. akt X GU 699/13, należy uznać, iż w niniejszej sprawie wystąpiła przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego. W toku postępowania...
upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. W ocenie Syndyka, Sąd pierwszej instancji powinien był zawiesić postępowanie...

V SA/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

wniosku o zawieszenie postępowania wskazując, iż brak jest zagadnienia wstępnego, które uniemożliwiałoby rozstrzygnięcie niniejszej sprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
objętych innym postępowaniem., Toczące się postępowanie w sprawie V SA/Wa 274/12 nie może też stanowić podstawy do zawieszenia niniejszego postępowania w trybie art. 125 § 1 pkt...
1   Następne >   +2   4