Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

I OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-10-28

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 maja...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda [...] postanowieniem...

I SA/Wa 2436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2013r...
. nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013r. nr [...] o zawieszeniu postępowania na wniosek z dnia [...] marca 2013r...

I SA/Wa 871/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

odmówił zawieszenia postępowania w sprawie z odwołania od decyzji Wojewody [...] nr [...]z dnia [...] sierpnia 2014 r. stwierdzającej, że część nieruchomości...
. Od powyższej decyzji A.B., E. N., A. R., A. D. i J. D złożyli odwołania., Pismem z 9 lutego 2015 r. A. D wystąpił o zawieszenie ww. postępowania odwoławczego na podstawie...

V SA/Wa 3838/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

także jako 'skarżąca') na postanowienie Marszałka Województwa [...] z dnia [...] maja 2015 r. [...],[...] (dalej: 'organ I instancji') odmawiające zawieszenia postępowania...
. skarżąca wniosła o zawieszenie ww. postępowania, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., do dnia zakończenia kontroli doraźnej, o przeprowadzenie której, Gmina Miasto...

VI SA/Wa 428/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10

w W. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
rozstrzygniętej postanowieniem tego organu z dnia [...] października 2009 r., odmawiającym zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji...

I OSK 2560/13 - Wyrok NSA z 2015-07-16

zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w sprawie podpadania nieruchomości stanowiących dawną własność Spółki P. pod działanie przepisów dekretu Polskiego Komitetu...
, iż w sprawie brak jest zagadnienia wstępnego pozwalającego na zawieszenie przedmiotowego postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Wojewoda doręczając powyższe postanowienie...

V SA/Wa 3196/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

niejawnym sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... września 2014 r. nr ... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
postanawia: odrzucić skargę Skarga złożona w przedmiotowej sprawie dotyczy postanowienia wydanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania toczącego się w sprawie odwołania...

I SA/Wa 2360/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z dnia [...] sierpnia...
2013 r., nr [...] po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy B. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013 r., nr [....] w sprawie zawieszenia postępowania...

I SA/Wa 1220/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-05

[...] grudnia 2013r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka nr [...] położona w obrębie [...] w gminie...
listopada i 25 listopada 2013 r. Gmina O. wniosła między innymi o uznanie jej za stronę niniejszego postępowania oraz o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące...

II GSK 1530/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Gospodarczej wniosku E.T. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej E.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5...
o zawieszenie postępowania toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z jej skargi kasacyjnej, wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100