Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

III OSK 355/21 - Wyrok NSA z 2021-04-21

zawieszenia postępowania egzekucyjnego, co w niniejszej sprawie uczynił Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego pismem z 16 lutego 2017 r...
, że zgodnie z art. 57 § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia. W żadnej z jednostek redakcyjnych...

II SA/Wa 505/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wojskowego z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2...
[...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby [...] P. K.., Do wydania powyższych postanowień doszło w następującym stanie...

II SA/Wa 1023/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

składając uzasadniony wniosek, może przerwać okres zawieszenia postępowania egzekucyjnego, co w niniejszej sprawie uczynił Dyrektor Oddziału Regionalnego w W. Agencji...
zażalenie nie znajduje uzasadnienia. Stosownie do treści art. 57 § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia...

I OSK 2715/12 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J. D. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania., Na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. (sygn. akt I OSK 2715/12), J. D. wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie...

I OSK 2906/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

., W pierwszej kolejności Sąd I instancji wskazał, że nie ma podstaw do fakultatywnego zawieszenia przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., do czasu...
ani też do Sądu w trybie art. 61 § 1 i 3 P.p.s.a., Sąd zaznaczył przy tym, że zawieszenie postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości...

II SA/Wa 138/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi P. K. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 1878/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r., sygn. akt [...], umorzył postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Postępowanie...
, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania,, b) art. 124 § 2 k.p.a. oraz art. 107 § 3 w zw. z art. 126 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie...

II SA/Wa 1554/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

[...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej - oddala skargę. Minister Obrony Narodowej...
, utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

2008 r. (złożonym osobiście w Sądzie w dniu [...] października 2008 r.) J. D. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 536/08 do czasu rozpoznania...
października 2008 r. pełnomocnik organu przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania., W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wystąpiła przesłanka, o której mowa...

II SA/Wa 1410/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy sygn. akt II SA/Wa 1315/11., Przed Sądem na rozprawie w dniu 30 listopada 2011 r. strony złożyły zgodny...
wniosek o zawieszenie postępowania., Wobec zgodnego wniosku, który w ocenie Sądu nie zmierza do obejścia przepisów prawa, na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
1   Następne >   +2   +5   +10   30