Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

VII SA/Wa 1610/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-19

wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., Na podstawie ww...
. trzech lat od daty zawieszenia postępowania, trzecią - niemożność wykonania zarządzenia sądu w wyniku czego nie można nadać sprawie dalszego biegu., W niniejszej sprawie Sąd...

I SA/Wa 1830/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

uczestnika niniejszego postępowania M. S. W ocenie sądu zaistniała więc przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego. Podkreślić należy, że stosownie...
wpisania do rejestru zabytków postanawia zawiesić postępowanie sądowe. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w O. pismem z dnia 17 czerwca 2003 r. wniosła...

I SA/Wa 710/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-16

również na umieszczenie reklamy. Postępowanie organu pierwszej instancji prowadzone było zdaniem skarżącego stronniczo. Nie został rozpatrzony wniosek o zawieszenie postępowania...
postępowania, tj. S. S. i Gminę K., także skarżący we wniosku o zawieszenie postępowania wskazał, że w połowie współwłaścicielem nieruchomości jest S. S.., Powyższa kwestia...

I SA/Wa 862/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-10

społeczna, która uczestniczy w postępowaniu na prawach strony nie jest uprawniona do żądania zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § 1 Kpa czy też umorzenia...
Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 24 października 2005 r. sygn. akt I SA/Wa 1661/05 zawiesił postępowania sądowe do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd...

VII SA/Wa 169/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-12

wymienionych w art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, w odrębnym postępowaniu administracyjnym w formie decyzji (vide postanowienie Sadu...
. Ochroną konserwatorską objęty jest także Pałac [...]., W toku postępowania administracyjnego skarżąca starała się o wpisanie do rejestru zabytków:płyty Fundamentowej' Pałacu...

I OSK 598/06 - Wyrok NSA z 2006-12-20

Konstytucji, zawieszenie postępowania do czasu udzielenia przez Trybunał Konstytucyjny odpowiedzi na powyższe pytanie, uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie...
. 127 § 3 K.p.a. oraz art. 9b ust. 6 Karty Nauczyciela, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ nie stwierdził uchybień formalno-prawnych w postępowaniu komisji...

I SA/Wa 1288/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-06

informację o śmierci M. S. (kserokopia dowodu doręczenia) powinien, niezależnie od własnej oceny co do sposobu załatwienia sprawy, zawiesić postępowanie odwoławcze na podstawie...
Kultury z dnia [...] czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewódzkiego Konserwatora...

II SAB 388/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-05

z art. 3 § 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), kontrola działalności administracji...
publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym...

I SA 2896/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-28

wskazane postanowienie zostało wydane. Nie było więc podstaw, by uznać, iż, postępowanie sądowe w sprawie niniejszej winno ulec zawieszeniu na podstawie art. 56 Prawa...
, art.127 § 2 i art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu przedstawiono następujący stan sprawy...

I SA 1806/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-16

Zatrzymanie karty czytelnika biblioteki jest czynnością, o której mowa w art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
i e, Kierownik Zakładu Czytelń Biblioteki [...] w piśmie z dnia [...].06.2003 r., I[...], podtrzymał stanowisko o zawieszeniu W. S. karty czytelnika na okres 3 miesięcy...
1   Następne >   2