Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OSK 1975/19 - Wyrok NSA z 2022-09-30

w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 3166/18 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę [...] na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2018 r. nr DO-4-6613-512-KB/16 w przedmiocie zawieszenia postępowania...

I SA/Wa 549/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

przyczyną zawieszenia postępowania była konieczność ustalenia spadkobierców zmarłych stron postępowania, tj. J. K., S. S. i H. S. Powyższa przyczyna zawieszenia...
w jego treści, iż ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania, a jedynie zakwestionowała zasadność zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie. Natomiast, w ocenie organu...

IV SAB/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

. A. [...]). Organ wskazał, że postępowanie w sprawie zostanie podjęte z urzędu lub na wniosek strony po ustaniu przyczyny uzasadniających zawieszenie postępowania, tj...
. po ustaleniu na podstawie stosownego dokumentu urzędowego spadkobierców K. W. oraz M. K., Godzi się zauważyć, iż zawieszenie postępowania jest to taki stan, w którym trwa...

I SA/Wa 221/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowych orzeczeń. Powyższe oznacza, że nie ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania i organ...
zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., uprawniające organ do zawieszenia postępowania na tej podstawie. Organ zaznaczył, że przez zagadnienie wstępne...

I GSK 1212/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

wniosku A.sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w G.o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej A.sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt V SA/Wa...

IV SA/Wa 3038/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

, o którym mowa w ust. 2 powyższej ustawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania...
z którym do 65-dniowego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień...

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

i rozstrzygnięcia przez organ administracji we własnym zakresie zagadnienia wstępnego w niniejszej sprawie, stanowiącego dotychczas przyczynę zawieszenia postępowania, a to pomimo...
, stanowiącego dotychczas przyczynę zawieszenia postępowania;, 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 138 § 1, art. 7, art. 8, art. 12 i art. 15...

I GSK 1958/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-22

Gospodarczej wniosku A. M. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
., Skarżąca po wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA, pismem z, [...] września 2021 r. wniosła o zawieszenie postępowania przed NSA na podstawie art. 125 § 1 pkt 1...

IV SA/Wa 1242/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

niejawnym wniosku M. K. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2017 r. znak...
[...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] marca 2017 r. Minister Infrastruktury...

I SA/Wa 46/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-29

odmówił podjęcia zawieszonego postępowania sądowego, wskazując, że nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 6 marca...
., Skoro od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania upłynęły 3 lata i do tej pory nie ustały przyczyny zawieszenia postępowania i nie można sprawie nadać dalszego...
1   Następne >   +2   +5   +10   49