Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 2656/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

. zarządzenia nie zostało dotychczas zakończone, a zatem nie ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania., Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wystąpił...
organ do szybkiego załatwienie sprawy,, - błędne zastosowanie art. 97 § 1 pkt. 4 kpa poprzez utrzymanie w mocy zawieszenia postępowania w sytuacji, gdy w sprawie brak...

I OZ 792/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

są jedynie skarżący i organ, a M.L. i B.L. nie mieli interesu prawnego w sprawie, zatem ich śmierć nie może być przesłanką zawieszenia postępowania., Naczelny Sąd...
strony lub jej przedstawiciela ustawowego. Przepis ten obejmuje swoją dyspozycją także uczestników postępowania, działających w sprawie na prawach strony. Zawieszenie...

I OZ 479/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

członka zarządu spółki postępowanie ulec musiało zawieszeniu do czasu wyboru przez radę nadzorczą skarżącej spółki nowego członka zarządu., Zażalenie na powyższe...
jej działanie. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 P.p.s.a. ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy podmiot, który miał zdolność procesową ową zdolność następnie...

II GZ 336/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

, pod rygorem odrzucenia skargi., II, Zażalenie na zarządzenie wniósł skarżący wnosząc o zawieszenie postępowania i skierowanie pytania prawnego do Trybunału sprawiedliwości Unii...
., Na zakończenie, wskazać należy, że w niniejszej sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek zawieszenia postępowania określonych w art. 123, art. 124, art. 125 i art. 126...

I OSK 1511/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

., W okolicznościach niniejszej sprawy, z uwagi na śmierć skarżącej E. S., zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia się lub wskazania...
postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przedmiotem skargi kasacyjnej, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Ministra...

I OZ 963/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-17

obligatoryjnym zawieszeniem przez Sąd postępowania., Mając powyższe zarzuty na uwadze skarżąca Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz zasądzenie kosztów...
. zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego lub odrzucenie skargi. Podkreślić jednak należy, że braki istniejące w chwili wnoszenia skargi skutkują odrzuceniem skargi...

I OSK 1511/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-25

Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności...
umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie z udziałem M. S., Z. S. i K. S. jako następców prawnych skarżącej E. S. Naczelny Sąd...

I OSK 2490/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

, A.K. i Z.R. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Wyrok zapadł...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoje postanowienie z [...] lipca 2015 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej...

I OSK 151/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

zawieszonego postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić K. sp. z o.o. z siedzibą w K. z kasy Wojewódzkiego Sądu...
., nr [...] oraz postanowienie organu pierwszej instancji wydane w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania., Na powyższy wyrok skargę kasacyjną złożył...

I OSK 1511/15 - Wyrok NSA z 2018-03-07

postępowanie nieważnościowe oraz zobowiązał wnioskodawców - w terminie 6 miesięcy od daty zawieszenia postępowania, do przeprowadzenia postępowań spadkowych i nadesłania...
z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd. Związek zagadnienia wstępnego ze sprawą merytoryczną wyraża się relacją...
1   Następne >   3