Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 2365/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-30

w W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. stwierdza nieważność...
i Polityki Społecznej uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego i umorzył postępowanie...

VI SA/Wa 955/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-29

w W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania 1...
[...] z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania., Do wydania tej decyzji doszło...

II SA/Wa 494/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-16

stosownego zezwolenia. Fakt ten spowodował sformułowanie wniosku o jego ukaranie i tym samym stworzył konieczność zawieszenia postępowania do czasu wydania wyroku przez Sąd...
wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są postanowieniami, o których mówi ten przepis...

II SA/Wa 493/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-16

2003r. wykonywała pracę, nie mając stosownego zezwolenia. Fakt ten spowodował sformułowanie wniosku o jej ukaranie i tym samym stworzył konieczność zawieszenia postępowania...
administracji publicznej wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są postanowieniami...

VI SA/Wa 2473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2014 r...
) zawieszenia postępowania w przedmiocie cofnięcia jej zezwolenia z [...] września 2006 r. Nr [...] na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy...

IV SA/Wa 1594/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

zawieszenie postępowania (art. 97 § 2 K. p. a.). B. S. w skardze na postanowienie z [...] października 2009 r. zarzuciła naruszenie art. 15 K. p. a. przez nieustosunkowanie...
polski poprzez wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po M. B. Brak było więc podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1...

II GSK 2402/11 - Wyrok NSA z 2013-03-06

i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie spełnienia przez pracodawcę warunków uzyskania statusu zakładu pracy...
z siedzibą we W. (dalej: skarżąca / spółka) na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 1697/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Gospodarki z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie z dnia (...) marca...
postanowieniem z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] Minister Gospodarki utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia [...] marca 2007 r. o zawieszeniu postępowania...

VI SA/Wa 2982/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-08

niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd...

I OSK 2049/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 284 ze zm.) nie uzasadnia zawieszenia tego postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...
zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1750/13...
1   Następne >   +2   +5   +10   42