Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II SA/Wa 1962/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-18

, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Fakultatywne zawieszenie postępowania ze wskazanych...
zawieszenie bądź odmowa zawieszenia postępowania. Oparcie fakultatywnego zawieszenia postępowania na zasadzie dyspozycyjności rozciąga się również na podjęcie zawieszonego...

I GSK 1761/19 - Postanowienie NSA z 2021-03-26

, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym zaistnieniem dwóch przesłanek, a mianowicie...
, że w rozpatrywanej sprawie ziściły się określone w art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. przesłanki zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Mając powyższe na uwadze...

I GSK 140/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-26

zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym zaistnieniem dwóch przesłanek, a mianowicie podmiotowej...
. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. przesłanki zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1...

I GSK 1799/19 - Postanowienie NSA z 2021-03-26

zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym zaistnieniem dwóch przesłanek, a mianowicie podmiotowej...
upadłości. W konsekwencji należy zatem uznać, że w rozpatrywanej sprawie ziściły się określone w art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. przesłanki zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 30/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-11

i Pracy w wyniku rozpatrzenia wniosku B. i R. J. złożonego w trybie art. 127 § 3 kpa utrzymał w mocy swe postanowienie z dnia [...] lipca 2004 r. o zawieszeniu postępowania...
korzyści. Reasumując zasadne było zawieszenie postępowania administracyjnego w oparciu o treść art. 97 § 1 pkt 4 kpa., W złożonej skardze B. J., R. J., J. M., H. Z J., K. G...

VI SA/Wa 1072/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-22

z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. umarza...
. nr[...], nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...] utrzymujące w mocy wcześniejsze postanowienia tego organu z dnia [...] marca 2005 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...

II GSK 1750/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

postępowania przed organami I i II instancji, a tym samym uznanie za zasadne zawieszenie postępowania przez organ I instancji w sytuacji braku istnienia podstaw do zawieszenia...
określona w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i organ nie był władny do zawieszenia postępowania, gdyż wydanie decyzji nie było uzależnione od zakończenia postępowania karnego...

VI SA/Wa 2062/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia jego wniosku dotyczącego zawieszenia postępowania. Skarżący podał, że w sprawie cofnięcia zezwolenia organizatora...
turystyki. Z chwilą wszczęcia tego postępowania skarżący złożył formalny wniosek o zawieszenie postępowania, który nie został rozstrzygnięty przez organ. Pismo informacyjne...

VI SA/Wa 1764/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-01

wielkości ubytków mogły powstać oraz wniosła o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sporu z Agencją. W dniu 27 kwietnia 2005 r. Spółka nadesłała ekspertyzę...
sprawy oraz podniosła naruszenie art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a. poprzez nie uwzględnienie wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego pomimo istnienia przesłanek w postaci...

II SA/Wa 2585/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

[...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody...
., W niniejszej sprawie organ nie rozważył w sposób prawidłowy, czy zachodzić przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa. W szczególności...
1   Następne >   3