Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 1951/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Minister...
', utrzymał w mocy postanowienie z [...] kwietnia 2017 r., znak: [...], o zawieszeniu postępowania w sprawie z wniosku [...] sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na wznoszenie...

IV SA/Wa 2153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z [...] czerwca 2017 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz odmowy wstrzymania wykonania...
z [...] kwietnia 2017 r., znak: [...], o zawieszeniu postępowania w sprawie z wniosku [...] sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp...

II OSK 2580/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

rozstrzygnięcia przez WSA w Warszawie skargi na negatywne postanowienie Ministra Środowiska, zasadnym staje się zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia...
dla przedsięwzięcia Minister stwierdził, że wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie organu, w niniejszym przypadku zawieszenie postępowania nie leżało w interesie...

I OSK 512/20 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

Ogólnoadministracyjnej wniosku Ministra Infrastruktury o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej 'C.' Spółka Akcyjna z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Minister wniósł o zawieszenie przez Sąd postępowania z urzędu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VII SA/Wa 1319/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

. na postanowienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania skargę oddala Uzasadnienie...
w postanowieniu o zawieszeniu postępowania bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zaistniałym postępowaniem w zakresie zmiany armatora a postępowaniem upadłościowym...

IV SA/Wa 1951/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...
[...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń...

II SAB/Wa 301/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-10

będącej stroną skarżącą, braki te mogą powodować różne skutki w zależności od momentu ich ujawnienia, tj. zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego lub odrzucenie...
skargi. Podkreślić jednak należy, że braki istniejące w chwili wnoszenia skargi skutkują odrzuceniem skargi, a nie zawieszeniem postępowania (por.: B. Dauter, B...

II OW 181/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

właściwego do rozpatrzenia zażalenia Marszałka Województwa [...] na postanowienie Starosty O. z dnia [...] czerwca 2017 r. znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie...
Województwa [...]) na postanowienie Starosty O. z dnia [...] czerwca 2017 r. znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki W., W uzasadnieniu...

V SA/Wa 353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

przed sądem powszechnym potwierdza treść § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie . Zdaniem Sądu, zawieszenie tego postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego toczącego...
się przeciwko R.K. nie jest celowe, gdyż postępowanie karne nie rozstrzygnie o ważności umowy o dofinansowanie. Sąd powszechny, jeśli uzna za celowe , będzie mógł zawiesić...

V SA/Wa 1057/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

(...) do czasu rozstrzygnięcia skargi...'. Ewentualnie skarżący wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu...
zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym. W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, że pomimo wniesienia skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi...
1   Następne >   3