Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 363/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

nie wymierzył kary; nie dotyczy to przypadków, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone zgodnie z art. 6 ust. 1'., W rozpoznawanej sprawie...
właściwy organ władzy nie wymierzył kary; nie dotyczy to przypadków, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone zgodnie z art. 6 ust. 1 tego samego...

I GSK 1404/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

niezawieszenie przez organy obu instancji postępowania w przedmiotowej sprawie w sytuacji, w której podstawą jego wszczęcia, jak również treści rozstrzygnięcia, stały się materiały...
do zwrotu., I. Od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną złożył skarżący na podstawie art. 173 § 1 i nast. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

V SA/Wa 1569/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

zwrotu środków, pismem z 31 lipca 2015 r. organ I instancji wszczął postępowanie administracyjne i decyzją z [...] sierpnia 2016 r. określił stronie kwotę 211.160,91 zł...
Ministra wnosząc m.in. o jej uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt V...

V SA/Wa 266/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

; nie dotyczy to przypadków, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone zgodnie z art. 6 ust. 1.', Pamiętać jednocześnie trzeba, iż Program Operacyjny...
postępowania administracyjnego przez PARP do 16 czerwca 2016 r., tj. do dnia doręczenia decyzji Organu I instancji oraz, • od 26 września 2016 r. tj. od dnia następującego...

V SA/Wa 314/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków. Natomiast pismem z 27 września 2016 r. PARP poinformowała Beneficjenta o zakończeniu postępowania...
dokonania zwrotu, z zastrzeżeniem, że dla ww. kwot z okresów naliczania odsetek powinien zostać wyłączony okres od dnia 24 sierpnia 2016 r., tj. od dnia wszczęcia postępowania...

V SA/Wa 1165/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej jako: 'p.p.s.a.'), skargę do wojewódzkiego sądu...
administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni...

VIII SA/Wa 628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm., dalej: u.f.p.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
co najmniej 36 miesięcy. W ocenie CPPC beneficjent wymagał oświadczenia, które nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w myśl ww. cyt. przepisu. Wszelkie...

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

DWUP w dniu (...)kwietnia 2015 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania zaskarżonego projektu...
. Postępowanie zostało zakończone w dniu (...) października 2016 r. wydaniem decyzji administracyjnej nr (...), w której organ I instancji podtrzymał zarzuty sformułowane wobec...

V SA/Wa 2180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

2016r. wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w tej sprawie, które następnie postępowaniem z dnia [...] maja 2016 r. zawiesiła, oczekując na rozstrzygnięcie...
środków, MJWPU po upływie wyznaczonego terminu zwrotu wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w tej sprawie. Zakończyło się ono w dniu [...] sierpnia 2014r. wydaniem...

V SA/Wa 2227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

prawa., Postanowieniem z [...] kwietnia 2014 r. Minister Gospodarki odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] lutego 2006 r...
drogę do dofinansowania. Zatem odmowa wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności tej informacji była bezpodstawna. Skarga kasacyjna od wyroku z 16 stycznia 2018 r...
1   Następne >   2