Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SA/Wa 36/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-30

p.p.s.a. w razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania...
. W niniejszej sprawie postępowanie nie uległo zawieszeniu bowiem pełnomocnik skarżącej nie wniósł skutecznie skargi, gdyż nie uzupełnił braku formalnego tej skargi poprzez...

I SAB/Wa 302/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...
organ nie mógł też wydać postanowienia o zawieszeniu postępowania z przyczyn, które w istocie istniały już w chwili jego wszczęcia, tj. zgonu S. L. i braku ustalenia...

I SA/Wa 273/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-28

albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania. Jednak zastosowanie tego przepisu...
kserokopię aktu zgonu [...] wraz z tłumaczeniem na język polski. Z nadesłanej kserokopii aktu zgonu wynika, że [...] zmarła [...] listopada 2020 r. W toku postępowania organ...

I SAB/Wa 83/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania...
Ministra Finansów z [...] lipca 2020 r., nr [...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. zasądza...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stanowiło to przesłankę do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w spłacie opłaty legalizacyjnej...
W. podjął zawieszone postępowanie (postanowienie z [...] sierpnia 2019 r. znak [...])., Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym Wojewoda W. decyzją z dnia...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął z urzędu postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2017 r. (zawieszone...
[...] listopada 2016 r. zawiesił postępowanie w sprawie dotyczącej dokonanych istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę., Minister zauważył, że strona wielokrotnie...

VIII SA/Wa 753/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-06

; nie dotyczy to przypadków, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone zgodnie z art. 6 ust. 1. Stosownie do art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 2988/95, okres...
, Funduszy i Polityki Regionalnej działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( DZ.U z 2021 roku, poz. 735...

I SAB/Wa 385/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

Ministra Finansów w przedmiocie wydania decyzji z urzędu 1. zobowiązuje Ministra Finansów do zakończenia postępowania administracyjnego o nr [...], wszczętego z urzędu...
580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. M.H., A.U., S. S., G.W., A.L. i S.G. (Skarżący), reprezentowani przez radcę prawnego K...

I SA/Wa 3210/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

spornej nieruchomości przez poprzednika prawnego L. R., która jest obecnie zawieszona do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia...
. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Ministra Finansów...

VII SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

, Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz A.K. i E.K. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Minister Finansów...
pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm., dalej: 'k.p.a.') oraz art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 7...