Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 341/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-11

., Na rozprawie w dniu 11 lipca 2019 r. pełnomocnik organu podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania zgłoszony w odpowiedzi na skargę, z uwagi na zawisłe przed Naczelnym...
zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania przed tutejszym Sądem., Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I OSK 134/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-19

w razie śmierci uczestnika postępowania. Brzmienie powyższego przepisu oznacza, że zawieszenie postępowania z przyczyn w nim wskazanych jest obligatoryjne i następuje z urzędu...
., W okolicznościach niniejszej sprawy, z uwagi na śmierć ww. uczestników postępowania, zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia...

VI SA/Wa 119/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

w [...] na postanowienie Ministra Energii z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia koncesji na wydobywanie gazu ziemnego oddala...
G. Sp. z o. o. z siedzibą w [...] (dalej: 'skarżąca', 'spółka') na postanowienie organu z [...] września 2017 r. nr [...] o zawieszeniu postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 697/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

z tytułu niedopełnienia obowiązku jej uiszczenia. Wnosiła też o zawieszenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa do czasu rozpatrzenia przez WSA...
i wyrokiem WSA z 13 grudnia 2016 r. VI SA/Wa 1122/16., Postanowieniem z 25 stycznia 2019 r. Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie do czasu...

VI SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. sp. z o.o. na postanowienie Ministra Energii o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia...
postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia koncesji dla Skarżącej i w dniu [...] grudnia 2018 r. wydał zaskarżone przez Skarżącą...

VI SA/Wa 195/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3;, 4) w przypadku zawieszenia postępowania...
z urzędu - od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania;, 5) jeżeli wysokość odsetek...

II SA/Wa 832/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

o zawieszenie postępowania (pkt 108 wyroku z 17.12.2009r.)., Po analizie całości obu wyroków Sąd stwierdza, że analogiczne uwagi można mieć do wszystkich punktów...
2019 r., 2. zasądza od Ministra Energii na rzecz skarżącego [...] kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia...

VI SA/Wa 341/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-31

, na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.), Sąd zawiesił...
siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2018 r. Minister Energii na podstawie...

II GSK 1647/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

co najmniej niezawieszenie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie samej opłaty zapasowej., Uchylenie...
. zasądza od Ministra Energii na rzecz [A.] S.A. w W. 12 078 (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego. Wyrokiem z 30 maja 2018...

VI SA/Wa 943/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-03

zważył, co następuje:, Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz...
o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu)., Zarządzeniem z dnia 25...
1   Następne >   +2   5