Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OSK 1418/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wyroku...
stron, z uwagi na postępowanie w sprawie II SA/Wa 2296/14. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajął stanowisko, że zawieszenie postępowania w sprawie winno trwać do czasu...

I OSK 1417/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wyroku...
stron, z uwagi na postępowanie w sprawie II SA/Wa 2297/14. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajął stanowisko, że zawieszenie postępowania w sprawie winno trwać do czasu...

III OSK 428/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-23

Ogólnoadministracyjnej wniosku P. P. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej P. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
stycznia 2021 r., nr DWST-WOOS.4021.153.2020.DC w przedmiocie opinii o zamiarze likwidacji szkoły postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem...

II SA/Wa 360/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-15

, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są postanowieniami, o których mówi ten przepis. Wynika to w szczególności z art. 123 § 2 Kpa...
, który ten typ rozstrzygnięcia wiąże z poszczególnymi kwestiami wynikającymi w toku postępowania. Z całą pewnością rozstrzygnięcia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 2067/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-02

zobowiązywało Kuratora do nadania stopnia w ciągu miesiąca, ale organ tego nie uczynił. Skarżąca zakwestionowała zasadność zawieszenia postępowania...
2001 r. [...] Kurator Oświaty powinien w ciągu 30 dni nadać jej stopień, albo zawiesić postępowanie. Zawieszenie nie nastąpiło w tym terminie, zatem należy jej nadać...

I OZ 309/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-18

uzasadniające zawieszenie postępowania sądowego. Przepis ten umożliwia zawieszenie postępowania ze względu na inne toczące się postępowania sądowe, ale także ze względu...
Sąd I instancji zawiesił postępowanie w sprawie, błędnie jednak wskazując jako powód zawieszenia inne toczące się postępowanie sądowe. Rozstrzygnięcie w niniejszej...

I OSK 497/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

I. K. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej I. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
regulujących zawieszenie postępowania kasacyjnego, jednakże na podstawie art. 193 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem...

I OSK 67/17 - Wyrok NSA z 2018-11-22

do czynnego udziału w postępowaniu z powodu utraty zdolności do czynności prawnych, zaniechania przez organ zawieszenia postępowania w tej sytuacji, a w konsekwencji...
zaniechania dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;, 3) art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przez zaniechanie zawieszenia postępowania sądowo-administracyjnego w sytuacji gdy Wyższa...

III OZ 562/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-23

. postanowienia organu z 22 grudnia 2021 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego. Skarżąca odebrała zaskarżoną decyzję 22 marca 2022 r., Naczelny Sąd...
postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania, a nie zaskarżonej decyzji., Na podstawie art. 106 § 3 w zw. z art. 197 § 2 i art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny...

I OZ 886/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem...
, utrzymującego w mocy postanowienie tego organu wydane w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania. Sąd podkreślił, iż skarżąca uzasadniła swój wniosek tym, iż brak...
1   Następne >   +2   +5   9