Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

I OSK 1408/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

, stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa art. 211 ust. 1 p.sz.w. Następnie, postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2014 r. Rzecznik zawiesił to postępowanie...
w związku z wszczęciem śledztwa oraz skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego przeciwko Ł. S. przez Prokuraturę Rejonową w O.. Zawieszone postępowanie zostało...

II SAB/Wa 481/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Ministra Edukacji i Nauki na rzecz skarżącego T. R. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. T. R...
na rzecz skarżącego koszty postępowania według norm przepisanych., W uzasadnieniu skargi zarzucił organowi naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...

II SA/Ol 918/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-01-16

Instytutu Polskiej Akademii Nauk w O. na rzecz skarżącej Fundacji w W. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
doświadczeniach zostało wykorzystanych w ośrodku Użytkownika do przeprowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem:, a. testu wymuszonego pływania,, b. testu zawieszenia za ogon,, c...