Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 2718/16 - Wyrok NSA z 2017-05-16

W. Kuratora Oświaty z dnia [...] września 2014 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wszczętej na wniosek B.W. w przedmiocie podjęcia postępowania kwalifikacyjnego...
przez inny organ lub sąd. Wobec tego, że powołane postanowienie o zawieszeniu postępowania weszło do obrotu prawnego, organ zobowiązany był do wydania postanowienia...

I SA/Wa 1771/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-14

z dnia [...] sierpnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanowił: umorzyć postępowanie sądowe. I SA/Wa 1771/04, UZASADNIENIE...
sprawy dotyczącej zawieszenia postępowania o wydanie zaświadczenia o równoważności dyplomu wydanego przez [...] Akademię [...] w K. (Ukraina) z polskim dyplomem ukończenia...

I SA/Wa 140/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-11

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) podczas zawieszenia postępowania Sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcia...
. nr [...] w przedmiocie zmiany terminu ważności pozwolenia na utworzenie uczelni postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. P O S T A N O W I E N I E Dnia 11 października 2007 r...

I SA/Wa 1772/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-27

niejawnym sprawy ze skargi A. G. na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] sierpnia 2004 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zawieszenia postępowania o wydaniu zaświadczenia o równoważności dyplomu wydanego...

I SA/Wa 1770/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] sierpnia 2004 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
i Sportu z dnia [...] sierpnia 2004 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Pismem z dnia [...] listopada 2005 r. Sąd wezwał skarżącą...

I OSK 1825/06 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie przepisu art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
roku Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie do czasu wskazania organu uprawnionego do działania w imieniu spółki 'A.'. Pismem z dnia 17 marca 2010 r. wezwano stronę...

I SA/Wa 1799/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

., Postanowieniem z dnia 25 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 124 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
15 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął zawieszone postępowanie sądowe., Postanowieniem z dnia 27 lutego 2008 r. Sąd wyznaczył W. Spółce...

II SA/Wa 233/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-07

postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego postanawia odrzucić skargę Skarżąca pismem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
skarżąca odebrała w dniu 29 marca 2004r. i nie wykonała nałożonego na nią obowiązku., Zgodnie z art. 58§1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...

I OSK 1442/18 - Wyrok NSA z 2018-10-11

, że procedowanie przez organy w sytuacji odpadnięcia przyczyny zawieszenia i niewydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania nie może być uznane za prawnie...
uchybienie organów polegające na niepodjęciu zawieszonego postępowania, pomimo odpadnięcia przyczyny zawieszenia, nie pogorszyło sytuacji prawnej skarżącej., Rozpoznając...

I SA/Wa 1319/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-13

Administracyjny zawiesił postępowanie ze skargi P.G. do czasu wyjaśnienia w drodze uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny wątpliwości prawnej co do charakteru prawnego...
zarzuty podnoszone przez P.G. w trakcie postępowania przed Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, które jego zdaniem świadczą o ciężkiej sytuacji materialnej. Skarżący...
1   Następne >   3