Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 337/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-19

. na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] lipca 2001 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. stwierdza...
reprezentującego J.S., na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2001 roku Nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania...

I OZ 813/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1767/06 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1767/06 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi D. D. na postanowienie...

I SA/Wa 2475/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

Infrastruktury z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Minister Infrastruktury postanowieniem...
zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] orzekającej o ustaleniu na rzecz D. W. odszkodowania w kwocie [...] zł...

I OSK 311/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

na organ zawieszający postępowanie obowiązku zamieszczenia wezwania w postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Wystąpienie lub wezwanie, o którym mowa...
Biura [...] '[...]' z siedzibą w Ł. w likwidacji na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego 1. uchyla...

I SA/Wa 874/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-12

zawieszenia postępowania, a następnie postanowieniem z dnia [...] grudnia 2004 r. odmówił podjęcia zawieszonego postępowania odwoławczego wskazując, iż przyczyna...
zawieszenia postępowania nie ustała. R. W. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpoznając ponownie sprawę Minister Infrastruktury wziął pod uwagę, że zgodnie z art. 97 § 2 kpa...

I SA/Wa 446/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-23

[...] grudnia 2003 r. podjął zawieszone postępowanie. Zawieszenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej, w części dotyczącej działki nr [...] o pow...
podstawą zawieszenia postępowania, a zatem należało podjąć zawieszone postępowanie., Podjęcie zawieszonego postępowania jest czynnością proceduralną i nie rozstrzyga...

I SA/Wa 2139/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
., na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] października 2009 r.,, nr [...], o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko S. K. w sprawie wydania...

I SA/Wa 1187/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę I SA/Wa 1187/09, UZASADNIENIE, Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia...
[...] maja 2009 r. nr [...], po rozpatrzeniu zażalenia A. Z., utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2008 r. [...] odmawiające zawieszenia postępowania...

I OSK 994/08 - Wyrok NSA z 2009-07-22

z/s w W. na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargi kasacyjne...
Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2006 i zawieszenie postępowania, bowiem rozstrzygnięcie w przedmiocie wygaśnięcia decyzji warunkuje rozstrzygnięcie w sprawie będącej...

I SA/Wa 2264/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie., Mając powyższe na uwadze, Minister Infrastruktury utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z dnia...
o jego uchylenie a także o uchylenie postanowień Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r. oraz postanowienia o zawieszeniu postępowania odwoławczego z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   85