Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I OSK 2835/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] S.A. w W. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej [...] S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

I OSK 3075/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

. K., B. P., E. W., M. Ś. i A. S. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
utrzymało w mocy postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody W. z dnia [...] lutego 1993 r. stwierdzającej...

I SA/Wa 2161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

. i A. S. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla...
podstawy do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Ponadto, zdaniem organu II instancji, za zawieszeniem postępowania przemawia...

I OSK 593/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 952/09. W uzasadnieniu tego wyroku, wskazując na zasadność zawieszenia przez Ministra postępowania Sąd...
jest niezbędne, gdyż bez ich udziału postępowanie administracyjne nie może się toczyć. Jeżeli ustalenie takie nie jest możliwe konieczne jest zawieszenie przez organ...

I OSK 3384/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną...
[..] stycznia 2015 r. nr [..] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego, w punkcie drugim zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania., Wyrok...

I SA/Wa 53/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

., reprezentujący M. K., K. Z. i M. P., przedłożył odpis aktu zgonu Z. Z. oraz akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłej. Ponadto wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu...
okoliczność uzasadniająca zawieszenie postępowania. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy bowiem od wyniku postępowania prowadzonego przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

IV SAB/Wa 194/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-08

o odmowie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi B. J. i Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie...
194/12 odmówił zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi B. J. i Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w rozpoznaniu...

I OSK 1879/15 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Administracyjny zważył, co następuje., W przedmiotowej sprawie zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania w sprawie niniejszej i orzekł o jego podjęciu, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4...

I SA/Wa 707/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

r. sygn. akt I SA/Wa 952/09., W uzasadnieniu tego wyroku, wskazując na zasadność zawieszenia przez Ministra postępowania Sąd podniósł, że postępowanie w sprawie...
postępowanie administracyjne nie może się toczyć. Jeżeli ustalenie takie nie jest możliwe konieczne jest zawieszenie przez organ postępowania administracyjnego, na podstawie...

VIII SA/Wa 431/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-07

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z [...] marca...
i upływu okresu trzech lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, zasadnym jest umorzenie postępowania sądowego., Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd...
1   Następne >   +2   +5   11