Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

IV SA/Wa 49/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-25

. sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej: spółka, skarżąca) odmówił zawieszenia postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty W. z dnia [...] sierpnia 2014 roku, znak...
[...], udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów na działce o nr ew. [...] w miejscowości D., w gminie B.. Spółka jako podstawę wniosku o zawieszenie postępowanie wskazała...

IV SA/Wa 1796/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-08

. z o.o. z siedzibą w [...] na postanowienie Marszałka Województwa [...] z [...] sierpnia 2021r., którym odmówiono zawieszenia postępowania w przedmiocie zmiany decyzji...
oraz treść art. 101 § 3 k.p.a. Minister stwierdził, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje., W skardze do sądu...

IV SA/Wa 2058/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku E. W. reprezentowanego przez adwokata A. W. o zawieszenie postępowania w sprawie odwołania...

IV SA/Wa 665/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

w [...] z [...] listopada 2013r. (nr [...]) o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu [...] z [...] kwietnia 2006r. o udzieleniu...
w J. zwróciła się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z wnioskiem z [...] października 2013r. o zawieszenie postępowania dotyczącego stwierdzenia...

IV SA/Wa 1636/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

. na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy przepławki dla ryb na stopniu wodnym w K. na rzece W.., Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - rozstrzygając...

IV SA/Wa 2772/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

przysługuje zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie ulega bowiem wątpliwości, że zaskarżone postanowienie nie rozstrzyga...
sprawy co do istoty. Postanowienie to nie kończy także postępowania. Wręcz przeciwnie, postanowienie o odmowie zawieszenia umożliwia przeprowadzenie postępowania...

IV SA/Wa 861/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

Województwa [...], po rozpoznaniu wniosku J.O. z 5 stycznia 2012r. ponownie odmówił zawieszenia postępowania, wszczętego z urzędu, w sprawie zamknięcia składowiska odpadów...
, że nie złożyła wniosku o zawieszenie postępowania, lecz jedynie poinformowała organ, że Spółka Pracownicza P. Sp. z o.o. nie ma obsadzonego stanowiska prezesa...

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

Środowiska z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] września 2018 r., nr [...],, Minister...
o zawieszenie prowadzonego postępowania - uzasadniając swój wniosek tym, że przed Sądem Rejonowym w [...] toczy się postępowanie o sygn. akt [...] w sprawie o nabycie...

IV SA/Wa 438/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2007 r. wydane w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 438/07 odmawiające zawieszenia postępowania...
wnioskowi o zawieszenie przedmiotowego postępowania. W tej sytuacji Sąd postanowił odroczyć rozprawę i zwrócił się pisemnie do Ministra Środowiska o zajęcie stanowiska...

IV SA/Wa 1160/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-12

Gospodarki Wodnej w G. (zwanego dalej Dyrektorem RZGW), którym uchylono postanowienie Starosty B. z [...].06.2012 r., odmawiające zawieszenia postępowania w przedmiocie...
, w ocenie Prezesa KZGW, wobec braku samoistnego środka zaskarżenia postanowień o odmowie zawieszenia postępowania ( art. 144 § 1 K.p.a. w zw. z art. 101 § 3 K.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   45