Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SA/Wr 230/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-22

do nowego ustroju szkolnego., W piśmie z dnia 30 kwietnia 2017 r. D. Kurator Oświaty wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, z tym uzasadnieniem, że w dniu 23...
. 1369) - zwanej dalej p.p.s.a., sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia., Z przedstawionych powyżej okoliczności oraz z akt niniejszej...

IV SA/Gl 417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-04

Oświaty w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nauczycieli - zawieszenia postępowania w sprawie wydania nowego aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego uchyla...
od uprzedniego prawomocnego zakończenia sporu przed sądem powszechnym, to zaś uzasadnia zawieszenie postępowania., Na skutek wniesionego przez D. M. zażalenia [...] Kurator Oświaty...

II SA/Sz 1224/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

G. L. na postanowienie Kuratora Oświaty w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie...
K.p.a. poprzez zawieszenie postępowania administracyjnego, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

IV SA/Wr 413/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-04

wydana bezpodstawny prawnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W powyższej sprawie nastąpiło zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1...
zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, a więc postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało zakończone, na podstawie art. 128 § 1 ustawy Prawo...

I OZ 633/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

oznacza, że w sprawie nastąpiła przesłanka umożliwiająca sądowi administracyjnemu zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania przed sądem powszechnym...
prejudycjalnej, czyli sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, będzie miało wpływ na wynik innego postępowania. Zawieszenie postępowania określone...

II SA/Sz 1224/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-12

Oświaty z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie...
zawieszenia postępowania administracyjnego., W skardze zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Do skargi...

III SA/Łd 500/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-28

zmian we wpisie do ewidencji w zakresie przekształcenia szkoły p o s t a n a w i a : 1) otworzyć zamkniętą rozprawę; 2) zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Centrum...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy...

III SA/Łd 659/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-17

organu prowadzącego., W piśmie z 21 września 2018 r. skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu rozpoznania skargi na czynność referendarza...
niej takiego postępowania, gdyż postanowienie o jej rozwiązaniu zostało wysłane na nieprawidłowy adres. Powyższa sytuacja uzasadnia zawieszenie postępowania w trybie art. 124 § 1...

IV SA/Wr 230/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-06

., W piśmie z dnia 30 kwietnia 2017 r. D. Kurator Oświaty wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, z tym uzasadnieniem, że w dniu 23 lutego 2017 r. organ ten wydał...
ustroju szkolnego postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Gmina Z. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Wr 58/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-03

przesłanka umożliwiająca sądowi administracyjnemu zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania przed sądem powszechnym po myśli art. 125 § 1 ustawy z dnia 30...
zawodowego nauczyciela mianowanego postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   9