Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

ubezpieczenia, ani też dowodów potwierdzających fakt zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Co więcej w toku postępowania w sprawie skreślenia z listy...
wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wszczęcia postępowania w sprawie...

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

. o doradztwie podatkowym. Skarżący argumentował, że zawieszenie dotyczy jedynie wykonywania zawodu doradcy podatkowego a nie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a podstawą...
w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżący podniósł m.in., że Wojewódzki...

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Podatkowych kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 23 października...
, tym niemniej w postępowaniu w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy Rada wezwała skarżącego do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu doradcy podatkowego...

II GSK 489/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

u.d.p., pomimo jej czasowego zawieszenia w części dotyczącej § 1 ust. 2, w pozostałym zakresie nie została zakwestionowana. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku...
do uiszczenia opłaty i pouczony o skutkach jej nieuiszczenia, a ponieważ tej opłaty nie uiścił, postępowanie administracyjne nie mogło być wszczęte i jego wniosek nie mógł...