Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

:, a) naruszenie normy zawartej w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. poprzez oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której istniały przesłanki...
do zawieszenia postępowania urzędu a nie tylko na wniosek;, b) naruszenie zasady postępowania administracyjnego zawartej w art. 7 w związku z art. 77 K.p.a. poprzez...

VI SA/Wa 2129/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-25

uwierzytelnionych odpisów z akt postępowania bez konieczności uiszczania opłaty skarbowej oraz odmowy zawieszenie postępowania postanawia: - skargę odrzucić Skarżący, A. K...
bez konieczności uiszczania opłaty skarbowej oraz odmowy zawieszenie postępowania., Pismem z dnia [...] lipca 2005 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego...

III SA 1447/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-07

oddalił wniosek o zawieszenie postępowania., Z mocy art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych...
zaskarżonej decyzji szereg zarzutów merytorycznych kwestionując zasadność dopuszczenia obligacji do publicznego obrotu., Ponieważ skarżąca nie była stroną postępowania...

III SA 3013/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-25

pracy. Wyjaśnił również, że zawieszenie postępowania nie jest uzasadnione bowiem rozstrzygnięcie kwestii dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie...
Wartościowych i Giełd z dnia [...] września 2003r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia [...] do udziału w postępowaniu administracyjnym odrzuca skargę Dnia...

VI SA/Wa 460/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

upadłościowego jest przesłanką do zawieszenia z urzędu postępowania sądowoadministracyjnego, jeśli nastąpiło w stosunku do strony i w sprawie dotyczącej przedmiotu wchodzącego...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu postanowienia WSA w Warszawie stwierdził...

GSK 30/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01

w Warszawie; 2) zasądza od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na rzecz S.N.F.I. S.A. w W. 3.700 (trzy tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania...
ustawy. Ponadto nałożona kara nie łączyła się z winą skarżącej, w postępowaniu administracyjnym Komisja nie oceniała posiadanych przez stronę opinii prawnych...

GSK 31/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

z siedzibą w W. 1.240 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z 28 maja 2002 r. nr [...], wydaną m.in. na podstawie art. 85 ust...
, w postępowaniu administracyjnym Komisja nie oceniała posiadanych przez stronę opinii prawnych i nie wyjaśniła okoliczności istnienia porozumienia z 23 maja 2001 r. dotyczącego...

VI SA/Wa 1165/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-30

Papierów Wartościowych i Giełd na rzecz S. SA z siedzibą w W. kwotę 5.605 zł,- (pięć tysięcy sześćset pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją...
2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy S. S.A. właściwie wykonywał obowiązki przekazywania...

VI SA/Wa 755/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-02

[...] Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w [...] kwotę 5.600.- (pięć tysięcy sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2002 r...
[...] stycznia 2002 r. Przewodniczący KPWiG wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy [...] FI S.A. właściwie wykonywał obowiązki przekazywania informacji...

VI SA/Wa 1469/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2006 r. Nr [...] podjętą na podstawie art. 104 k.p.a., art. 89 ust. 3, art. 167 ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 1 pkt 1...
Wartościowych i Giełd Nr [...] z dnia [...] września 2004 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez W. S.A. z siedzibą w W. (§ 10)., Postępowanie...
1   Następne >   2